หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สัมภาษณ์ อาจารย์ มจพ. คว้าทุนวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ จาก บพข. ปี’64  (อ่าน 15 ครั้ง)
Guest
prkmutnb
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 ก.ย. 21, 14:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ผลงานวิจัย เรื่อง “การการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ จากเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ ” โดย รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับทุนวิจัย จำนวน 31.2 ล้านบาท จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อเร็วๆ นี้
รศ.ดร. สุวิมล เปิดเผยว่าทุนวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ จาก บพข. เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในด้านการต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ งานวิจัยนี้มีแนวคิดสืบเนื่องมาจากความต้องการในการลดปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง ก๊าซพิษ เขม่าควัน ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Economy) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชากรเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุสำคัญที่พบในเมืองใหญ่หรือเมืองที่มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คือ อากาศมีสารมลพิษเจือปน เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในปริมาณมาก ซึ่งพบว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หนึ่งในแนวทางแก้ไขคือการใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพที่สามารถลดปริมาณเขม่าและก๊าซพิษจากการเผาไหม้น้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม ซึ่งเชื้อเพลิงสะอาดที่ประยุกต์ใช้ในการคมนาคมที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชหรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ และน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์จากกระบวนการฟิชเชอร์-โทรปช์ (Fisher Tropsch) ซึ่งพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนี้มีค่าซีเทนที่สูงกว่าน้ำมันที่ได้จากปิโตรเลียมและไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเพราะมีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ต่ำ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย มุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตลอดทั้งกระบวนการให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่มากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานจริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการและกรรมวิธีการผลิตที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและลดการปลดปล่อยมลพิษ ตรวจสอบคุณสมบัติน้ำมันที่ผลิตได้และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง รวมถึงประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพและน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการใช้งานในเครื่องยนต์ รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต และ ความคุ้มค่าในการลงทุน
ลักษณะเด่นของงานวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการผลิตน้ำมันชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซสังเคราะห์จากก๊าซชีวภาพ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์จากกระบวนการฟิชเชอร์-โทรปช์ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและผลพลอยได้กับก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซสังเคราะห์ และ การทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่สังเคราะห์ได้ในเครื่องยนต์จริง งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการงานวิจัยจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และคณะทำงานที่มีคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญจาก สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม และวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ร่วมทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทพลวัชร์ เครื่องยนต์ จำกัด และ บริษัทวีระสุวรรณ จำกัด ในการพัฒนาทั้งในส่วนการให้คำแนะนำด้านกระบวนการและการทดสอบกับเครื่องยนต์จริง นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกระบวนการแล้ว ทางโครงการยังศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG
ประโยชน์จากงานวิจัยนี้สามารถกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของ GDP จากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำมันปาล์ม ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ช่วยส่งเสริมการใช้น้ำมันชีวภาพสังเคราะห์ที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนในประเทศ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปลดปล่อย CO2 และ PM 2.5 รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หรือที่ รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช โทรศัพท์ 02-555 2000 ต่อ 8245 หรือ 095-168-1515

ขวัญฤทัย ข่าว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม