หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่)อันเนื่อ  (อ่าน 51 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 ก.พ. 11, 08:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

พระราชดำริ

เมื่อปี พ.ศ.2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพระราชกระแสรับสั่งกับแม่ทัพภาคที่ 1 ให้ดำเนินการพื้นฟูบริเวณที่เกิดการถล่มของเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) พื้นที่บริเวณใกล้เคียง และอนุรักษ์พื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติเพื่อให้คนรุ่น หลังได้ศึกษาถึงตำนานที่ได้เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับนางพันธุรัตในวรรณคดี เรื่องสังข์ทอง ซึ่งเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่ายิ่งต่อประเทศไทย
ต่อมามีพระราชดำริเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้
ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก จะได้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟู กำหนดขอบเขตโครงการที่แน่นอนสำหรับเขตอันตรายจะต้องประกาศให้ชัดเจน ศึกษาว่าหินจะถล่มลงมาอีกหรือไม่ ศึกษาหาวิธีช่วยเร่งปฏิกิริยาให้หินเปลี่ยนสี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตฯ ไว้เป็นมรดกของชาติ
2.พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณเขานางพันธุรัต ด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยการบริหารจัดการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญและคุณค่า รวมทั้งประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการจัดทำแผนแม่บทระยะ ที่ 2 (2548-2550) โดยพิจารณาในภาพรวมของกรอบแผนและแผนรายปี ซึ่งแต่ละหน่วยที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และตอบสนองต่อเป้าหมายของแผน โดยนำประมวลพระราชดำริของพระองค์ท่าน 9 ข้อหลัก ๆ คือ การกำหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจน การอนุรักษ์ให้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ศึกษาการเปลี่ยนปฏิกิริยาของสีหิน ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการไหลของน้ำ ศึกษาว่าหินจะถล่มลงมาอีกเมื่อไร การอนุรักษ์เหมืองหินปูน เขามันหมู เขาถ้ำโหว่ การปลูกต้นไม้ริมทาง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งแผนในระยะที่ 1 ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งยังนำมาสู่วิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคือ ยึดแนวพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำริให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการทำงานแบบองค์รวมทุกมิติเชื่อมโยงกัน ทั้งในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้แผนเป็นตัวชี้นำ ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานจะ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1)ด้านการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ
•การปลูกต้นไม้ฟื้นสภาพป่า โดยจัดตั้งเรือนเพาะชำกล้าไม้และพันธุ์พืชธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น จำนวน 10,000 กล้า/ปี พร้อมทั้งปลูกพืชเบิกนำเพื่อฟื้นสภาพดินและสภาพธรรมชาติให้กลับมาดังเดิม
•ปลูกเสริมและบำรุงรักษาพืชที่ปลูกเป็นระยะ ๆ ปลูกปีละ 100 ไร่ พื้นที่เป้าหมาย 300 ไร่
•การจัดเวรยามระวังและป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่โครงการ
•ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตวนอุทยานแนวเขตชุมชนเกษตรกรรมและเหมืองแร่
•จัดทำป้ายเขต หลักเขตวนอุทยาน โดยให้มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติ และมีความแข็งแรงหรือถนนรอบแนวเขต
2)ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•การฝึกอบรมเยาวชนและนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์เขานางพันธุรัต
•การศึกษาสำรวจสภาพนิเวศป่า สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ความรู้ทางธรรมชาติ
•จัดทำปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
•จัดทำแหล่งเก็บกักน้ำ จำนวน 2 แห่ง
•การวางแนวระบบไฟฟ้าหลักในพื้นที่โครงการ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
•การศึกษาวิจัยเพาะพันธุ์สาหร่ายและ ผลกระทบจากการใช้สารเคมีเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีหิน เป็นการทดลองการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ประหยัด ซึ่งขณะนี้รอผลการวิเคราะห์
3)ด้านการบริหารจัดการ
•การรณรงค์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการจัดทำข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนในลักษณะขอความร่วมมือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น จำนวน 23,257 คน ในปี 2548
•สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในท้องถิ่นในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทาง และกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ
•ทำการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่าย แกมเขียว สามารถเจริญเติบโตได้ดีและจะหยุดชะงักหรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกในช่วง ฤดูแล้ง หรือถ้ามีต้นไม้โตเร็วมาบังก็จะทำให้เจริญเติบโตได้อีก ส่วนสีที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนสีหินแทนการนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ผลการศึกษาทดลองพบว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้เกิดการรักษาความมั่นคงสมดุลของสภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง และเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่า อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคงความสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการบุกรุกที่ดินทำกินและล่าสัตว์ป่าอีกทางหนึ่ง ด้วย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม