หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: คิดอย่างไรกับคนเล่นการเมืองมาทั้งชีวิตยังไม่ได้เป็นนายก กับสามเดือนได้เป็นนายก  (อ่าน 3611 ครั้ง)
Guest
trctrc
เรทกระทู้
« เมื่อ: 21 ก.ค. 11, 16:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

คิดอย่างไรกับคนเล่นการเมืองมาทั้งชีวิตยังไม่ได้เป็นนายก กับสามเดือนได้เป็นนายก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
ทิศทาง/เข้าทาง
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 ก.ค. 11, 16:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
กระแส + ทุนอุปถัมภ์


q*068q*068q*068q*068q*068q*068q*068q*068
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
น่าจะเเคยนะ
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 ก.ค. 11, 18:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เคยได้ยินไม๊

กระเบื้องเฟื่องฟูลอย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
น่าจะเเคยนะ
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 ก.ค. 11, 20:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เคยได้ยินไม๊

เศรษฐีตีนแดง ตะแคงตีนเดิน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สมชาย
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 ก.ค. 11, 04:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ให้เกิดเป็นญาตินายห้างดูไบยากกว่า q*073

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 ก.ค. 11, 08:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ก็สมาชิกพรรคแต่ละคนมันไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพอไงครับ! เล่นการเมืองมานาน แก่แบบกะโหลกกะลามะพร้าวครับ! ไม่มีความรู้ ความสามารถจริงๆ ทุกอย่างอยู่ที่นายใหญ่คนเดียว ดูหัวหน้าพรรค คุณยงยุทซิ เป็นถึงหัวหน้าพรรค อายุอานามไม่รู่เท่าไหร่ ผมหงอกหมดหัวแล้ว ยังไม่ได้เป็นนายกเลย ไม่รู้จะอยู่เป็นหัวหน้าพรรคทำไมกัน? พรรคการเมืองอื่นๆเขามีแต่เสนอให้หัวหน้าพรรคตัวเองขึ้นเป็นนายก แต่พรรคนี้เสนอน้องนายทุนพรรคเป็นนายก กำจริงๆ พรรคการเมืองนี้
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 ก.ค. 11, 06:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

บุญและวาสนามันต่างกัน คุณยิ่งลักษณ์ เทอทำบุญใว้มากในชาติก่อนชาตินี้เทอจึงสวย พระเจ้าประทานมาไห้ เทอเล่นการเมืองเทอไม่เคยยกตนข่มท่าน คนมีวาสนา ดังนั้น อย่าอิจฉาเทอเลย แข่งรถแข่งเรือน่ะแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนา มันแข่งไม่ได้ สาวก ลิ้มลอง ทำใจเถอะ

งานไม่ต้องเกนณ์ ตูมาเอง จัดกันเกือบทั่วโลก ตอนนี้ ทั่วโลกต้องการนางสาวยิ่งลักษณ์ มาเป็นนายก แกเข้าใจมั้ย หรือว่า หรือว่าแกยังหวังที่จะไห้นรกทั้ง 25 ครองเมือง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
มิกกี้
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 ก.ค. 11, 08:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เงินๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครองโลก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
0 0 8 .
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 ก.ค. 11, 11:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
อ้างถึง
ผ ม ไ ม่ ท ร า บ ว่ า ค น ถ า ม ปั ญ ญ า อ่ อ น ม า ก ก ว่ า ค น ต อ บ ห รื อ ปั ญ ญ า อ่ อ น พ อ ๆ กั น ก า ร ถ า ม ลั ก ษ ณ ะ นี้

เ ป็ น คำ ถ า ม กึ่ ง ป ร ะ ช ด เ นื่ อ ง จ า ก ค น ถ า ม รู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ทุ ก รั ฐ บ า ล มี ก า ร โ ก ง กิ น ซึ่ ง แ ล้ ว แ ต่ ว่ า รั ฐ บ า ล ไ ห น โ ก ง ม า ก น้ อ ย ก ว่ า กั น

ซึ่ ง แ น่ น อ น ค น ต อ บ ก็ ไ ม่ มี ท า ง เ ลื อ ก ก็ ต้ อ ง ต อ บ แ บ บ ป ร ะ ช ด ไ ป ว่ า โ ก ง แ ล้ ว มี ผ ล ง า น ย่ อ ม รั บ ไ ด้

ทำ ไ ม ไ ม่ ถ า ม คำ ถ า ม ต่ อ ล ะ ว่ า ถ้ า โ ก ง เ งิ น คุ ณ ซั ก ห มื่ น ห นึ่ ง ก็ พ อ แ ล้ ว มี ผ ล ง า น ล ะ เ ข า เ อ า เ งิ น คุ ณ ไ ป แ จ ก จ่ า ย ไ ป ป ล ด ห นี้ ใ ห้ ช า ว น า คุ ณ จ ะ ย อ ม มั้ ย

ซึ่ ง ผ ม มั่ น ใ จ ว่ า ค น ต อ บ จ ะ พู ด ไ ม่ อ อ ก แ น่ น อ น

ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ ถื อ ว่ า เ งิ น รั ฐ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น ตั ว เ อ ง ซึ่ ง ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ ก็ โ ก ง ภ า ษี อ ยู่ แ ล้ ว จ ะ ห า บ ริ ษั ท ไ ห น ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า จ่ า ย ร้ อ ย เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ไ ม่ มี ห ร อ ก ค รั บ

แ ต่ ถ้ า เ มื่ อ ไ ห ร่ ม า ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ป๋ า ตั ว เ อ ง ก็ จ ะ โ ว ย ว า ย ทั น ที

ไ ม่ เ ชื่ อ ล อ ง ขึ้ น ภ า ษี ดู ซิ ค รั บ จ า ก v a t 7 เ ป็ น 1 0 % ต่ อ ใ ห้ รั ฐ บ า ล มี ผ ล ง า น ม า ก แ ค่ ไ ห น ก็ เ จ๊ ง แ น่ น อ น
q*062
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สงสัยจัง
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 ก.ค. 11, 15:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนขี้คุกนี่ พรรคการเมืองสมควรเสนอให้เป็น ส ส ผู้แทนของปวงชนอีกหรือนี่?

ประเทศไทยไม่มีคนดีดีอีกแล้วหรือ

หรือว่าพรรคนี้ไม่มีคนดีดีอีกแล้ว มีแต่คนขี้คุก

เลี่ยงกฎหมายได้ แต่ก็ยังผิดศีลธรรม จริยธรรม


พรรคการเมืองเดี๋ยวนี้ทำไมเอาแต่คนชั่วๆมาทำงานให้อ่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เมษ์
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 ก.ค. 11, 16:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เงิน.............................................
เป็นได้ทุกถ้าอยากเป็น.

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ล่ำลึกเลวสมัย
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 ก.ค. 11, 21:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนขี้คุก ไม่สามารถเข้าไปได้ ก็ยังเอานอมินี่ เข้าไปได้อีก

มีกระทู้หนึ่งเห็นเขียนเรื่องประเทศไทยล้ำสมัย

ล้ำสมัยอย่างนี้ มันล้ำลงเหวหรือเปล่า?

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
rwer
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 ก.ค. 11, 10:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนเล่นการเมืองทั้งชีวิตยังไม่ได้เป็นนายก
แถมคนยังทั้งเบื่อ และเกลียดจนเข้าใส้ เพราะตลอดเส้นทางหาเสียง เฝ้าแต่โจมตีผู้อื่น ใช้คำพูดเฉีอดเฉือน และชวนคนไทยแตกแยก

กับสามเดือนได้เป็นนายก
แถมคนยิ่งใกล้ ยิ่งรัก เพราะตลอดเส้นทางหาเสียง เธอร่าเริง สดใส เธอดูมีไฟ และมีพลังสุดสุด ทุกคำพูดที่ออกจากปาก แม้จะพูดไม่เก่ง แต่ก็ล้วนเป็นคำพูดที่นำมาซึงความสามัคคี ฟังแล้วนุ่มนวล มองเห็นอนาคตของประไทยได้ชัดเจน เธอเก่ง เธอแกร่ง และอึดจริงๆ หาเสียงได้ทุกวัน ทุกเวลา ตากแดด ตากฝน ทนทุกสภาวะ เธอจึงเหมาะสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในห้วงเวลานี้ ที่สุด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
บารุ
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 ก.ค. 11, 15:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เงิน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 ก.ค. 11, 21:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ธรรมดา

รัฐบาลครอบครัว

ไม่ต้องใช้อะไรมาก ใช้นามสกุลเดียวกันพอnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
โจอื้อ
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 00:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไม่ได้คิดอะไรหรอก เพื่อไทยปราศรัย เอาเสาไฟเป็นนายกยังชนะเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
555dddddd
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 04:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

มีอย่างไอมาร์คเป็นคู่แข่ง แค่เดือนเดียวก็เป็นนายกได้อยู่ละ อ่อนกระด๋อย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คริ คริ คริ
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 09:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 อุ้ย ....กระเบื้องลอยค่ะ


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
444+
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 09:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ก้อคนในพรรคเพื่อไทยหมดความสามารถกันมีแต่คว..ที่คอยให้เขาจูงจมูกไปวันๆๆแม้แต่หัวหน้าพรรค ไม่อายเขาบ้างเหรอเป็นถึงหัวหน้าพรรคแต่ไม่ได้เป็นนายกเหมืออย่างหัวหน้าพรรคอื่นๆเขา ไปไหนเอาปี๊บคลุมหัวด้วยน๊า(อายเขา)
เขาให้สวมหน้ากากหัวหน้าพรรคไปวันๆแต่ไม่มีบทบาทอะไรก้อเอา เอ้ย?
เพื่อเงินตัวเดียวจริงๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
Peed
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 15:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ประเทศไทยไม่ค่อยมีนักการเมืองเก่งๆ+ซื่อสัตย์ไง ดูอย่างอเมริกาดิโอบามาชนะคะเเนเสียงท่วมท้นโดยไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงแม้แต่เหรียญเดียว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 21:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หัวแม่เท้า............... q*069q*075q*074

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
thailand only
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 22:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ประเทศเดียวในโลก ไม่มีประสบการณ์ ไม่เป็นไร มีเงินซะอย่าง ประเทศฉิบหายช่างมัน มีตระกูลเดียวในโลก ที่ทำแบบนี้ นายกหญิงสายพันธุ์ใหม่โคลนนิ่ง q*075q*075
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คิดถึงผู้เฒ่าผู้แก่
เรทกระทู้
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 ก.ค. 11, 22:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

โกงแล้วประเทศชาติจะรวยได้อย่างไร คำว่าโกงก็คือไม่ให้ใคร คือเอาเป็นของตนเอง แล้วคำว่าโกงแล้วประเทศชาติเจริญ มันจะเป็นไปได้อย่างไร กันละคร๊าบ ๆๆๆๆๆ พี่น้องที่เคารพ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
A thai people
เรทกระทู้
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 11:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ควรวิเคราะห์ คุณภาพคนที่เลื่อก มันเหล่านั้นเข้าไปก่อน ว่าเขาขาด หรือเขาโลภ อยากได้ อยากมี อยากเป็น จนลืมอนาคตลูก หลานของตน หลงประชานิยม จนลืม ศีลธรรม จริยธรรม คูณธรรม และลืมตายกัน เห็นแก่ตัวจนไม่ลืมหูลืมตา บ้านเมือง สถาบันชาติที่เราเทิดทูนของเรามันก็ลืม ก็คนส่วนมากในเมืองไทยมันคิดได้สั้นแค่นี้ กรรมมันก็อยู่ที่ผลของการกระทำ นั่นแหละ อโหคนไทย และประเทศไทย q*078

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นะโม
เรทกระทู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 14:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ประเทศเดียวในโลก ไม่มีประสบการณ์ ไม่เป็นไร มีเงินซะอย่าง ประเทศฉิบหายช่างมัน มีตระกูลเดียวในโลก ที่ทำแบบนี้ นายกหญิงสายพันธุ์ใหม่โคลนนิ่ง q*075q*075
q*073 5555 ถูกใจจังโวย คำตอบของท่าน
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คริ คริ คริ
เรทกระทู้
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 15:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 อุ้ย ....คางคกขึ้นวอ


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 15:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เห็นด้วยที่พวกใครมากก็ได้เป็น ไม่ได้ดูประสบการณ์ ความสามารถ เมืองไทยมันไม่เจริญก็ยังนี้แหละ ระบบอุปถัมลูกใคร พวกใคร ถอยหลังลงคลองไปถึงไหนแล้ว ไม่ได้โผล่พ้นโคตมหลอก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นนทบุรี
เรทกระทู้
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 20:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ชอบมากนายกหญิง ชอบมากนายกหญิง ชอบมากนายกหญิง ชอบมากนาชอบมากนายกหญิงยกหญิง ชอบมากนายกหญิงชอบมากนายกหญิง ชอบมากนายกหญิง ขอบคุณระครับๆๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
zole
เรทกระทู้
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 22:01 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ร้อยละ 15 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งชอบลองของใหม่

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
หนองแขม
เรทกระทู้
« ตอบ #29 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 22:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
รอดูผลงานก่อนแล้วค่อยวิจารณ์กว่ามั๊ยย q*073
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
หนองแขม
เรทกระทู้
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 22:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
รอดูผลงานก่อนแล้วค่อยวิจารณ์ดีมั๊ยครับ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เด็กฝึกงาน
เรทกระทู้
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 ก.ค. 11, 22:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ประเทศไทยไม่ใช่ที่ฝึกงาน เอ๊ะ มันใช่นี่ เส้นเข้ามาฝึกงานด้วย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #32 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 00:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขนาดอภิ.... ยังทดลองเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ยิ่งเละ
เรทกระทู้
« ตอบ #33 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 07:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อ.ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2535

ย.มีประสบการณ์หาเสียง 49 วัน เอามาเทียบกันได้

ไปวัดไอคิวแล้วยัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
บอมม์
เรทกระทู้
« ตอบ #34 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 08:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไม่ว่าใครเป็นนายกฯก็ตาม อยากให้ทั้ง รัฐบาล+ฝ่ายค้าน ร่วมมือกันมากกว่า จะมาทะเลาะแบ่งแยกกันทำไม ว่าใครค้าน ใครรัฐบาล แย่งกันอยู่ได้ แทนที่จะเอานโยบายดี ๆ ของแต่ละพรรค มายำรวมกัน มาดูกันว่าอะไรมีดีตรงไหน สามารถทำได้จริงไหม แล้วเอามาประยุกต์ปรับใช้กันไป

เพราะคนไทยมัวร์แต่ทะเลาะกันไง ประเทศถึงไม่เดินหน้า มัวร์แต่แย่งกันเป็นนายก แย่งกันเหมือนเด็ก ๆ แย่งของเล่น ต่างชาติเค้าจะได้หัวเราะกันไง

เราไม่ได้อวดฉลาดหรืออะไรนะ แต่มันก็เป็นกันซะแบบที่เห็นแหละ

เราคิดว่า : สรุปคือคนที่เป็น นายกจริง ๆ คือ ประชาชน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เป็นเรื่องของดวง
เรทกระทู้
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 09:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนหนึ่งมีดวงฆาตกรประจำตัว ( จะพาชาติหายนะ)อีกคนมีดวงนารีขี่ม้าขาว( จะพาชาติพ้นภัย เจริญขึ้น) มันแพ้ทางกันตั้งแต่ดวงแล้ว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สุนารี นานมี
เรทกระทู้
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 13:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*062 รอดูผลงานก่อนดีไหม คนเล่นมาตลอดชีวิต เป็นนักการเมืองอาชีพแต่ไม่มีอะไรใหม่ ๆ เราก็ไม่เอา ที่ประเภทที่ดีแต่พูด ดีแต่กู้ ไม่เอาเราไม่เอา ไปไป๊

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เพื่อใคร
เรทกระทู้
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 17:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปูตามใจประชาชนอยู่แล้วค่ะ เด๋วพี่แม้วว่างัย ปูก็เอาตามนั้น

ตอนนี้ยังไม่มีโพยมา รอดูโพยก่อนนะคะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 20:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
นี่แหละ นายกมือใหม่ หัวใจประชาชนตัวจริง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
รักคนทำงาน
เรทกระทู้
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 21:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คิดง่าย ๆ ถ้าคนนั้นทำงานไม่เป็น แต่กินเงินภาษีของเราเป็นอย่างเดียว และเล่นการเมืองมาทั้งชาติ เราจะโง่เลือกมันมาเป็นนายกเรามั๊ย กับคนมาได้วันเดียวแต่ประสบการณ์ทำงานเรารู้จักเขา เราควรจะเลือกเขามาเป็นหัวหน้ามั๊ย มันเป็นเรื่องง่ายที่น่าจะคิดได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่นานเลยต้องเอามาเป็นหัวหน้า ระดับหัวหน้าต้องดูที่ฝึมือทำงาน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
icq
เรทกระทู้
« ตอบ #40 เมื่อ: 29 ก.ค. 11, 01:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไม่เห็นแปลกเลย ก็มีการวัดไอคิวแล้วเด็กไทยอยู่ที่ประมาณ 81 คุยไปคุยมา เฉลี่ยแล้วก็ 81 นั่นแหละ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนอ่ะ
เรทกระทู้
« ตอบ #41 เมื่อ: 21 ธ.ค. 13, 14:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เงินมีไหม
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม