Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   (อ่าน 10049 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #180: 13 ก.พ. 14, 11:51 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เริ่มโครงการอาจทําไมสําเร็จ
โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอื่นรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเริ่มงาน ใครเปนผูรับชวง
งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถ  ือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ต.ค. 14)

 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #181: 13 ก.พ. 14, 11:51 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ
รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่น ที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้น จะทําใหมีความยุงยาก จะทําใหสังคมและชาติประเทศ
ตองแตกสลายจนสิ้นเชิง
 
(แถลงการณ สภาการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เรื่อง
“การใชเสรีภาพเพื่อความปรองดองสมานฉันท” เนื่องในวันนักขาว 5 มีนาคม 2550)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #182: 13 ก.พ. 14, 11:52 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การกีฬานั้น นอกจากจะใหความสนุกสนานและความสมบูรณแกรางกายแลวยังใหผลดีทางจิตใจ
ไดอยางมากมาย นักกีฬาที่ไดรับการฝกหัดอบรมอยางดีแลวยอมมีใจแนวแน ตัดสินใจไดรวดเร็ว มีความเพียร
พยายามไมท อถอย และมีความหนักแนนรูจักแพ รูจักชนะ รูจักใหอภัย ผูมีใจเปนนักกีฬา จึงเปนผูที่มี
ประโยชนตอสังคม และนาคบหาสมาคมดวยอยางยิ่ง
 
(ในพิธีเปดการแขงขันกรีฑาประจําป 2507 ณ กรีฑาสถานแหงชาติ กรมพลศึกษา วันศุกร 27 พ.ย.2507)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #183: 13 ก.พ. 14, 11:52 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความเขมแขงในจ ็ ิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็กเพราะวาตอไป ถามีชีวิตที่ลําบากไป
ประสบอุปสรรคใดๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได เพราะวาถาไปเจอ
อุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราไดแตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็ง ในกาย ในใจ
ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได
 
(พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต วันศุกร 31 ต.ค.2518)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #184: 13 ก.พ. 14, 12:47 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัยมีอุปสรรค
ผานเขามาดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคญอย ั ูที่ ทุกๆคนจะตองเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการ
ไวใหพรอมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอน(ทั้ง)นั้นดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล
ดวยหลักวิชา และดวยสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบาและกลับรายใหกลายเปนดีได
 
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ.2528 วันจันทร 31 ธ.ค.2527)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #185: 13 ก.พ. 14, 12:48 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ถาถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไมเปนอะไร ทําใหแข็งแกรงจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบ
อุปสรรคและสิ่งที่ไมพึงปรารถนา เราก็ขุนหมองแตถาจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกรงดี อุปสรรคนั้นจะทําให
สามารถที่จะทําใหมีอํานาจจิตดีขึ้นมีกําลังใจมากขึ้น สิ่งที่เปนอุปสรรค สิ่งที่ทําใหเราขุนเคืองใจ ไมเปน
ผลรายตอตัวเรากลับทําใหใจเราแข็งแกรงแข็งแรง
 
(ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทรงดนตรีเปนการสวนพระองค
ณ หอประชมุ มธ. วันเสาร 7 มี.ค.2513)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #186: 13 ก.พ. 14, 12:48 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความสงบหนักแนนเปนเครื่องผอนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแยง ความไมเขาใจในกันและกัน
ไดทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแนนในจิตใจนั้น ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงชวย
ใหสามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปญหาและกระทําไดถูกตองพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม สวนอัมพร วนพฤห ั ัสบดี 2 ก.ค.
2535)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #187: 13 ก.พ. 14, 12:48 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 จิตใจและความประพฤตทิ ี่สะอาดและมีระเบียบ เปนรากฐานสําคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความ
ประพฤติดังนั้นใชจะเกิดมีขึ้นเองได หากแตจําตองฝกหัดอบรมและสนับสนุนสงเสริมกันอยางจริงจังสม่ําเสมอ
นับตั้งแตบุคคลเกิด ดังที่มนุษยไมวาชาติใดภาษาใด ไดเฝาพยายามกระทําสืบตอกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสําเร็จในการครองชีวิต ทั้งใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นได ดวย
ความผาสุกสงบ
 
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสังคมในดานศีลธรรมและจิตใจ ซึ่งสภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยจัดใหมีขึ้น เมื่อวันเสาร 15 ธ.ค.2516)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #188: 13 ก.พ. 14, 12:49 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญยิ่งของมนุษย คนเราเมื่อเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอนจากบิดา
มารดา อันเปนความรูเบื้องตน เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เปนหนาที่ของครูและอาจารยสั่งสอนใหไดรับวิชา
ความรูสูงและอบรมจิตใจใหถึงพรอมดวยคุณธรรม เพื่อจะไดเปนพลเมืองดีของชาติสืบตอไป
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดี 13 ธ.ค.2505)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #189: 13 ก.พ. 14, 12:49 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 สังคมและบานเมืองใด ใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน
สังคมและบานเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธารงร ํ ักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว
และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด ผูมีหนาที่จัดการศึกษาทุกๆคนจึงตองถือวา ตัวของทานมีความ
รับผิดชอบตอชาติบานเมืองอยูอยางเต็มที่ในอันที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหเที่ยงตรง ถูกตอง สมบูรณโดยเต็ม
กําลัง จะประมาทหรือละเลยมิได
 
(พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร 27 ก.ค.2524)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #190: 13 ก.พ. 14, 12:49 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 หลักของคุณธรรม คือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง กอนจะพูดจะทําสิ่งไร จําเปนตองหยุดคิด
เสียกอน เพื่อรวบรวมสตใหิ ตั้งมั่น และใหจิตสวางแจมใส ซึ่งเมื่อฝกหัดจนคุนเคยชํานาญแลวจะกระทําได
คลองแคลว ชวยใหสามารถแสดงความรู ความคิด ในเรื่องตางๆ ใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดทั้งหลัก
วิชาทั้งหลักคุณธรรม
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกร 10 ก.ค.2535)

 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #191: 13 ก.พ. 14, 12:50 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม เปนการศึกษาที่สําคัญ และควรจะดําเนินควบคูกันไปกับการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยสวนรวม
ดวยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะตองมีประกอบกัน เกื้อกูลและสงเสริมกันพรอม
มูล จึงจะเกิดความเจริญที่แทจริงไดประเทศทั้งหลายจึงตางพยายามสงเสริมการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมนี้
พรอมกันไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวันศุกร 10 ก.ค.2535)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #192: 13 ก.พ. 14, 12:50 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การทําความดีนั้น โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษย
จึงทําไดยาก และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไม ความชั่ว ซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่
แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว
 
(ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกวาที่รอยตํารวจตรีฯ รร.นายรอยตํารวจฯ วันจันทร 10 มี.ค.2529)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #193: 13 ก.พ. 14, 12:50 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความจริงใจตอผูอื่นเปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเรจและความเจร ็ ิญ เพราะ
ชวยใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยงิ่ ปญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ
และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทําใหไดรับความเชื่อถือไววางใจ และความรวมมือสนับสนุนจาก
ทุกคนทุกฝาย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผูมีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จไดโดยราบรื่น
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันเสาร 11 ก.ค.2535)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #194: 13 ก.พ. 14, 12:51 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การมีวินัย มีความสามัคค ีและรูจักหนาที่ ถือกันวาเปนคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน
แตในการสรางเสริมคุณสมบัติ 3 ขอนี้ จะตองไมลืมวา วินัย สามัคคี และหนาที่นั้น เปนไดทั้งในทางบวกและ
ทางลบ ซึ่งยอมใหคุณหรือใหโทษไดมากเทาๆ กัน ทั้ง 2 ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จําเปนตองพิจารณา
ใหถองแทแนชัดกอนวา เปนวินัยสามัคคีและหนาที่ดีคือ ปราศจากโทษ เปนประโยชน เปนธรรม
 
(พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคาร 12 ก.ค.2526)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #195: 13 ก.พ. 14, 12:51 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความรูในวิชาการ เปนสิ่งหนึ่งที่จะทําใหสามารถฟนฝ าอุปสรรคได และทําใหเปนคนที่มีเกียรติ
เปนคนที่สามารถ เปนคนที่จะมีความพอใจไดในตัววา ทําประโยชนแกตนเองและแกสวนรวม นอกจากวิชา
ความรู ก็จะตองฝกฝนในสิ่งที่ตัวจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับสังคม สอดคลองกับสมัยและสอดคลองกับ
ศีลธรรมที่ดีงาม ถาไดทั้งวิชาการ ทั้งความรูรอบตัว และความรูในชีวิต ก็จะทําใหเปนคนที่ครบคน
ที่จะภูมิใจได
 
(พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา วันเสาร 25 มี.ค.2515)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #196: 13 ก.พ. 14, 12:51 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความคิดนั้นสําคัญมาก ถอได ื วาเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทําทั้งปวง กลาวคือ
ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ
แตถาคิดไมดีไมถูกตอง คําพูดและการกระทําก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกตัวเองและสวนรวมได
ดวยเหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใด จําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา กจทิ ี่จะทํา คําที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก
เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด ควรกระทํา หรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาไดดังนี้
ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเปนคุณ
เปนประโยชน และเปนความเจริญ
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณวิทยาลัย วันพุธ 9 ก.ค.2540)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #197: 13 ก.พ. 14, 12:52 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตางๆ เปนอุปสรรค ขัดขวาง
ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพนได คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มีปญหา
ของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและ
กิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา ขอสําคัญเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา ผูใด
มีสติปญญาคิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง ถาเปนตรงกันขาม ก็ยาก
ที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันพุธที่ 31 ก.ค.2539)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #198: 13 ก.พ. 14, 12:52 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 งานทุกอยางมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเปนผูกระทํา ถาผูทํามีจิตใจไมพรอมจะทํางาน
เชน ไมศรัทธาในงาน ไมสนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทําก็ยอมบกพรอง ไมคงที่ ตอเมื่อผูปฏิบัติมีศรัทธา
เขาใจซึ้งถึงประโยชนของงาน พรอมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกําลังความสามารถ
งานจึงจะดําเนินไปไดโดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุงหมาย
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันเสาร 10 ก.ค.2536)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #199: 13 ก.พ. 14, 12:53 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การรูจักประมาณตน ไดแก การรูจักและยอมรับวาตนเองมีภูมิปญญาและความสามารถดานไหน
เพียงใด และควรจะทํางานดานไหน อยางไร การรูจักประมาณตนนี้ จะทําใหคนเรารูจักใชความรู
ความสามารถที่มีอยูไดถูกตอง เหมาะสมกับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตามประสทธิ ิภาพ ทั้งยังทําให
รูจักขวนขวายศึกษาหาความรู และเพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพที่มีอยูใน
ตนเองใหยิ่งสูงขึ้น
 
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันเสาร 18 ก.ค.
2541)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #200: 13 ก.พ. 14, 12:53 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การทํางานรวมกับผูอื่นนั้น ที่จะใหเปนไปโดยราบรื่น ปราศจากปญหาขอขัดแยง ยอมเปนไปไดยาก
เพราะคนจํานวนมากยอมมีความคิดความตองการที่แตกตางกันไป มากบางนอยบาง ทานจะตองรูจักอดทน
และอดกลั้น ใชปญญา ไมใชอารมณ ปรึกษากัน และโอนออนผอนตามกันดวยเหตุผล โดยถือวาความคิด
ที่แตกตางกันนั้น มิใชเหตุที่จะทําใหเปนขอขัดแยง โตเถียง เพื่อเอาแพเอาชนะกัน แตเปนเหตุสําคัญที่จะ
ชวยใหเกิดความกระจางแจง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน วันพฤหัสบดี 17 ธ.ค.2541)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #201: 13 ก.พ. 14, 12:53 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 เปนความจริงอยูโดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้นยอมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกตางเหลื่อมล้ํากัน
เปนหลายระดับ ขึ้นอยูกบพั ื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม
เปนคุณเปนประโยชนอยูแลวเปนปกติ แตบางคนก็ไมสามารถจะทําเชนนั้นได เพราะยังไมเห็นคุณคาของ
การปฏิบัติดี จึงมักกอปญหาใหเกิดแกสังคมคนเรานั้น สําคัญอยูที่ควรจะไดปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเอง
ใหดีขึ้นเปนลําดับ เพื่อใหชีวิตเปนสุข และเจริญรุงเรือง
 
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 วันเสาร 30 พ.ค.
2524)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #202: 13 ก.พ. 14, 12:54 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ปญหาตางๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ยอมสงผลกระทบต  อเนื่องไปถึงที่อื่นๆ ดวยเหตุนี้
ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงยอมมีสวนรับผิดชอบอยูดวยกัน ทั้งในการแกไข ลดปญหา และปรับปรุงสราง
เสริมสภาวะแวดลอมใหกลับคืนมาสูสภาพอันจะเอื้อตอการมีชีวิตอยูอยางเปนสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย
 
(พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือที่ระลึก ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ํามัน ซึ่งรัฐบาลเดนมารกนอม
เกลาฯ ถวาย วันพุธ 20 พ.ย.2539)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #203: 13 ก.พ. 14, 12:54 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบคคล ุ ซึ่งเรา
สามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณ และเสถียรภาพอนถาวรของบ ั านเมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญ
เราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชใหสิ้นเปลืองไปโดยไรประโยชน หรือได
ประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวยความคิดพิจารณาตามหลัก
วิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาติ ทั้งในปจจุบัน
และอนาคตอันยืนยาว
 
(ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร 5 ธ.ค. 2529)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #204: 13 ก.พ. 14, 12:54 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 คนเราอยูคนเดียวไมได จะตองอยูเปนหมูคณะ และถาหมูคณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน ชวยเหลือในทุกเมื่อ ชวยกันคิดวาสิ่งใดสมควร สิ่งใดไมสมควร สิ่งใดที่จะทําใหนํามาสูความ
เจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทํา สิ่งใดที่นํามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เวน และชวยกันปฏิบัติหนาที่ทางกาย
ทั้งหนาที่ทางใจ
 
(พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน จ.สระบุร ีวันศุกรที่ 16 เม.ย.2519)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #205: 13 ก.พ. 14, 12:54 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยูรวมกันโดยสันติ ก็เปนสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนไมมีใคร
อยากใหมีความวุนวายในหมูคณะในประเทศชาติ เพราะวาถามความว ี ุนวายนั้นเปนความทุกข ทุกคนตองการ
ความสุข หากความสุขนนกั้ ็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปโดยยุติธรรม
 
(ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นําผูพิพากษาประจํากระทรวงเขาเฝาฯ วันพุธที่ 21 ธ.ค.2537)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #206: 13 ก.พ. 14, 12:55 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความสามัคคนี ั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยาง
หรือการอยูเปนสังคมยอมตองมีความขัดแยงกัน ความคิดตางกัน ซึ่งไมเสียหาย แตอยูที่จิตใจของเรา
ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ถามีรากฐาน
ของความคิดอยางเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แตละคนจะตองทําใหบานเมืองมีความสุข
มีความเปนปกแผน
 
(พระราชทานแกผูเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ วันอังคาร 29 ต.ค.2517)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #207: 13 ก.พ. 14, 12:55 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวย
คุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา
ทั้งหลายในปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้ง
จิตใจที่เปนไทยไวใหมั่นคงตลอดไป
 
 (พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธ ีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #208: 13 ก.พ. 14, 12:56 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช
หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือ
กระทํา พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน
 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #209: 13 ก.พ. 14, 12:56 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสานํ ึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทํา
ใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคง
ตลอดไป
 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค ณ ลาน
พระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #210: 13 ก.พ. 14, 12:57 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามคคั ีพรอม
เพรียงกันทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสขความ ุ
สมบูรณทุกอยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้
 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #211: 13 ก.พ. 14, 12:57 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความสามัคคปรองดองเป ี นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง
สองประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญ
มั่นคง มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 
(พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #212: 13 ก.พ. 14, 12:57 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความสามัคค ีเปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรษโดยไม ุ 
ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมี
กําลังกลาแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #213: 13 ก.พ. 14, 12:58 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
บานเมืองไทย สามารถฟนฝ าอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจตใจสาม ิ ัคคีและแสดงออกซึ่ง
สามัคค ีถาตราบใดเรารักษาความสามคคั ีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมี
ความสุขตราบนั้น
 
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตาหน ํ ักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #214: 13 ก.พ. 14, 12:58 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ
 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #215: 13 ก.พ. 14, 12:58 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ
ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกัน
และกันไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #216: 13 ก.พ. 14, 12:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็
คือ การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลา
คิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง
 
(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นป
ใหม 2543)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #217: 13 ก.พ. 14, 12:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไม
นาที่จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมา
แตโบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวธิีการที่ดีจะไมลาสมัย
 
(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #218: 13 ก.พ. 14, 12:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวงและความ ั
รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่นที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ
ภาพ และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ 9
กรกฎาคม 2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #219: 13 ก.พ. 14, 13:00 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนให
มาก ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบาน
เมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน
2533)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #220: 13 ก.พ. 14, 13:00 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา
ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข
 
(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย
4 ธันวาคม 2541)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #221: 13 ก.พ. 14, 13:01 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปน
บุคคลที่เปนภัยแกสังคมมนุษย
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 กันยายน 2504)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #222: 13 ก.พ. 14, 13:02 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่
สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปน
คุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #223: 13 ก.พ. 14, 13:02 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยหู ัว
การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน
เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมความอดทนก ี ็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทาง
ที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ
 
(พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
27 มีนาคม 2523)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #224: 13 ก.พ. 14, 13:03 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ
สัจ เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการ
ตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมเฝาฯ
ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 18 มีนาคม 2525)


หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้