Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   (อ่าน 7863 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #135: 7 ก.ค. 14, 13:58 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยูรวมกันโดยสันติ ก็เปนสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนไมมีใคร
อยากใหมีความวุนวายในหมูคณะในประเทศชาติ เพราะวาถามความว ี ุนวายนั้นเปนความทุกข ทุกคนตองการ
ความสุข หากความสุขนนกั้ ็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปโดยยุติธรรม
 
(ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นําผูพิพากษาประจํากระทรวงเขาเฝาฯ วันพุธที่ 21 ธ.ค.2537)

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #136: 7 ก.ค. 14, 13:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความสามัคคนี ั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยาง
หรือการอยูเปนสังคมยอมตองมีความขัดแยงกัน ความคิดตางกัน ซึ่งไมเสียหาย แตอยูที่จิตใจของเรา
ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ถามีรากฐาน
ของความคิดอยางเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แตละคนจะตองทําใหบานเมืองมีความสุข
มีความเปนปกแผน
 
(พระราชทานแกผูเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ วันอังคาร 29 ต.ค.2517)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #137: 7 ก.ค. 14, 13:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวย
คุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา
ทั้งหลายในปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้ง
จิตใจที่เปนไทยไวใหมั่นคงตลอดไป
 
 (พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธ ีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #138: 7 ก.ค. 14, 13:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช
หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือ
กระทํา พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน
 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #139: 7 ก.ค. 14, 13:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสานํ ึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทํา
ใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคง
ตลอดไป
 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค ณ ลาน
พระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #140: 7 ก.ค. 14, 14:00 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามคคั ีพรอม
เพรียงกันทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสขความ ุ
สมบูรณทุกอยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้
 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #141: 7 ก.ค. 14, 14:00 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความสามัคคปรองดองเป ี นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง
สองประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญ
มั่นคง มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 
(พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #142: 7 ก.ค. 14, 14:00 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความสามัคค ีเปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรษโดยไม ุ 
ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมี
กําลังกลาแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #143: 7 ก.ค. 14, 14:02 น

 
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
บานเมืองไทย สามารถฟนฝ าอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจตใจสาม ิ ัคคีและแสดงออกซึ่ง
สามัคค ีถาตราบใดเรารักษาความสามคคั ีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมี
ความสุขตราบนั้น
 
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตาหน ํ ักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #144: 7 ก.ค. 14, 14:03 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ
 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #145: 7 ก.ค. 14, 14:03 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
บานเมืองไทย สามารถฟนฝ าอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจตใจสาม ิ ัคคีและแสดงออกซึ่ง
สามัคค ีถาตราบใดเรารักษาความสามคคั ีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมี
ความสุขตราบนั้น
 
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตาหน ํ ักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #146: 7 ก.ค. 14, 14:04 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ
 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #147: 7 ก.ค. 14, 14:04 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ
ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกัน
และกันไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #148: 7 ก.ค. 14, 14:06 น

 
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็
คือ การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลา
คิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง
 
(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นป
ใหม 2543)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #149: 7 ก.ค. 14, 14:06 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไม
นาที่จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมา
แตโบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวธิีการที่ดีจะไมลาสมัย
 
(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #150: 7 ก.ค. 14, 14:07 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวงและความ ั
รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่นที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ
ภาพ และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ 9
กรกฎาคม 2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #151: 7 ก.ค. 14, 14:07 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนให
มาก ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบาน
เมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน
2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #152: 7 ก.ค. 14, 14:07 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา
ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข
 
(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย
4 ธันวาคม 2541)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #153: 7 ก.ค. 14, 14:12 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปน
บุคคลที่เปนภัยแกสังคมมนุษย
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 กันยายน 2504)
 
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #154: 7 ก.ค. 14, 14:13 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวน
สําเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร
หยุดยั้งการกระทําที่ไมถูกตอง
 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #155: 7 ก.ค. 14, 14:13 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่
สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปน
คุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #156: 7 ก.ค. 14, 14:13 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยหู ัว
การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน
เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมความอดทนก ี ็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทาง
ที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ
 
(พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
27 มีนาคม 2523)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #157: 7 ก.ค. 14, 14:14 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ
สัจ เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการ
ตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมเฝาฯ
ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 18 มีนาคม 2525)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #158: 7 ก.ค. 14, 14:14 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ผูหนักแนนในสัจจะ จะพดอย ู างไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา
เชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจรงิ ทําจริง จึงเปนปจจัย
สําคัญในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #159: 7 ก.ค. 14, 14:14 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทอง
หลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลัง
พระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #160: 7 ก.ค. 14, 14:15 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ประเพณีทั้งหลายยอมมประโยชน ี ในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปน
สมบัต ิเราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #161: 7 ก.ค. 14, 14:15 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา
ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต
ควรสงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 ธันวาคม 2504)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #162: 7 ก.ค. 14, 14:15 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับ
วิธีการที่ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะได
ผลงานที่มีคาควรแกการยอมรับนับถือ
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีเปดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 21 8
กันยายน 2515)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #163: 7 ก.ค. 14, 14:16 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ
ซึ่งเปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยให
เรารักษา และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2513)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #164: 7 ก.ค. 14, 14:17 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือ
เปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน
ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #165: 7 ก.ค. 14, 14:17 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
สามัคค ีคือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการ
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน
สวนรวม เพราะประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล 15 มกราคม
2519)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #166: 7 ก.ค. 14, 14:18 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด
หยามคนสมยเก ั าก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี
ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2531

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #167: 7 ก.ค. 14, 14:18 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด
ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมความแตกต ี างกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกัน
บางก็ตองสอดคลองกัน
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกบุคคลตางๆในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #168: 7 ก.ค. 14, 14:18 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เริ่มโครงการอาจไมทัน ทําให
สําเร็จโดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอื่นรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเริ่มงาน
ใครเปนผูรับชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ตุลาคม 2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #169: 7 ก.ค. 14, 14:19 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอก
พูนลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกัน
คิดชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #170: 7 ก.ค. 14, 14:19 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยหู ัว
การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ
รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตอง
เขาใจความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 16 กรกฎาคม 2519)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #171: 7 ก.ค. 14, 14:19 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะ
ของตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน
จะตองเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอื่นแลวชวยกันทํา
 
(พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #172: 7 ก.ค. 14, 14:20 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวย
ความ สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึง
ผลประโยชนใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที่
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว พระราชทานแก ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ
13 ธันวาคม 2511)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #173: 7 ก.ค. 14, 14:20 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน
ไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงาน
เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 10 กุมภาพันธ 2522)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #174: 7 ก.ค. 14, 14:21 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่อง
กีดขวาง คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมความเอาใจใส ี  มีความขยนั
และซื่อสัตยส ุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #175: 7 ก.ค. 14, 14:21 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก
หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมอปรองดองก ื ัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค
ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน
 
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #176: 7 ก.ค. 14, 14:21 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความร ูความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได
เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบนทั ึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด
ความรูความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปน
บอเกิดการเรียนรูของมนุษย

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #177: 7 ก.ค. 14, 14:22 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย
ประกอบดวย
ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ
ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี
ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ
ประการใด
ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะ
ชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา
ตอไปไดดังประสงค
 
 ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ...
 
จะพังหมด จะทําอยางไร ที่ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป
 
...หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมเต็มที่
 
ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใชปนไฟ
 หรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียน
 
คือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ
 
...ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มีเปนขั้น ๆ
 
แตจะบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้
 
ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทําไมได
 
จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน
 
...พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือ ใหสามารถที่จะดําเนินงานไ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #178: 8 ก.ค. 14, 10:09 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของ
คนทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล
กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง
 
 (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #179: 8 ก.ค. 14, 10:10 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรงและการพ ุ ัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันได
ก็คือ การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ
คิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง
 
 (พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม 2543)

Tags:

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้