Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   (อ่าน 7857 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #315: 15 ก.ค. 14, 13:39 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ
ซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา
รักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2513)

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #316: 15 ก.ค. 14, 13:39 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง
คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น
จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี
 
(ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม
2505)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #317: 15 ก.ค. 14, 13:39 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 สามัคค ีคือการเปนแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวยการ
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตแยงตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวมนั้นคือ
ความมั่นคงของบานเมือง
 
(ในพิธีประดบยศนายต ั ํารวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #318: 15 ก.ค. 14, 13:40 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด
หยามคนสมยเก ั าก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวา
คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได
 
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2531)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #319: 15 ก.ค. 14, 13:40 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองพูดเหมือนกัน
หมด ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองม  ีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็
ตองสอดคลองกัน
 
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #320: 15 ก.ค. 14, 13:40 น

 
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เริ่มโครงการอาจไมทันทําให
สําเร็จโดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอื่นรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูริเริ่มงาน ใครเปน
ผูรับชวงงาน ขึ้นเปนขอสาคํ ัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ตุลาคม 2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #321: 15 ก.ค. 14, 13:41 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวพอก
พูนลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด
ชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมอปรองดองก ื ัน
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #322: 15 ก.ค. 14, 13:41 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ
รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ
ความหมายของคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 16 กรกฎาคม 2519)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #323: 15 ก.ค. 14, 13:41 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดท  ําหนาที่เฉพาะ
ของตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยว
โยงกัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอื่นแลวชวยกันทํา
 
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #324: 15 ก.ค. 14, 13:41 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ
สุจริตและดวยความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใดๆก็เปนการทําหนาที่
โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที่
 
(พระราชทานแก ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 ธันวาคม 2511)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #325: 15 ก.ค. 14, 13:42 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน
ไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการทํางานเปน
ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 10 กุมภาพันธ 2522)

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #326: 15 ก.ค. 14, 13:42 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปน
เครื่องกีดขวาง คนที่ทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความ
ขยันซื่อสัตยส ุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #327: 15 ก.ค. 14, 13:43 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก
หลายๆคน หลายๆ ทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง
และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #328: 15 ก.ค. 14, 13:43 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเล และอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่ง
สวยๆ งามๆ เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไว
ใหดีนี้ ก็เทากับเปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย
 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวย
คุณความด ีอิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน
ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไว
ใหมั่นคงตลอดไป
 
(ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธ ีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #329: 15 ก.ค. 14, 13:43 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช
หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา
พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน
 
(ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #330: 15 ก.ค. 14, 13:44 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสานํ ึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษา ประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคง
ตลอดไป
 
(ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #331: 15 ก.ค. 14, 13:44 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามคคั ีพรอม
เพรียงกันทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสขความสมบ ุ ูรณ
ทุกอยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้
 
(ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #332: 15 ก.ค. 14, 13:44 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความสามัคคปรองดองเป ี นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง
สองประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #333: 15 ก.ค. 14, 13:45 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความสามัคค ีเปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรษโดย ุ
ไมขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มความ ี สามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลัง
กลาแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
 
(พระราชทานในการประชุมใหญ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #334: 15 ก.ค. 14, 13:45 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 บานเมืองไทย สามารถฟนฝ าอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจตใจสาม ิ ัคคีและแสดงออก
ซึ่งสามัคค ีถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไวได เราก็จะอยูไดอยาง
มีความสุขตราบนั้น
 
(พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #335: 15 ก.ค. 14, 13:45 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ
 
(พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #336: 15 ก.ค. 14, 13:46 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต
รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง
ก็ดํารงอยูได เพราะสถาบนตั างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมลอย ู างนั้น
 
(พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม
เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #337: 15 ก.ค. 14, 13:46 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น
ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได
จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพนฐานให ื้ มั่นคง
ไมบกพรอง พรอมๆ กันไปดวย
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ 10 ก.ค.2523)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #338: 15 ก.ค. 14, 13:46 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความสามัคคและความถ ี ือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได
ทุกคนควรจะไดพยายามรกษาความเป ั นไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมใหสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดมาทําลายได
 
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในงานชุมนุมประจําป ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 1 ก.ย.2526)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #339: 15 ก.ค. 14, 13:47 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคล
ที่เปนภัยแกสังคมของมนุษย
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 ก.ย.2504)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #340: 15 ก.ค. 14, 13:47 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด
แกผูใด โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง
บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม
 
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2545)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #341: 15 ก.ค. 14, 13:47 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพ นสู ุขของผูประหยัดเอง และ
ครอบครัว ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่
ประหยัดเทานั้น ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย
 
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2502)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #342: 15 ก.ค. 14, 13:48 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจาก
ความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพน
ได จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู
ใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี
 
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2521)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #343: 15 ก.ค. 14, 13:48 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจรญทิ ี่บุคคลแสวงหามาไดดวย
ความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบัง
มาจากผูอื่น
 
(ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชยครบ 50 ป)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #344: 15 ก.ค. 14, 13:48 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสร  างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏบิ ัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยลําดับตอไป
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 20 ธ.ค. 2516)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #345: 15 ก.ค. 14, 13:49 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะม  ั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมาก
มองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซ้ําไป
 
(จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม 2542)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #346: 15 ก.ค. 14, 13:49 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย
ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู
 
(เพื่ออัญเชิญลงพิมพในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ป ของสโมสรไลออนสกรุงเทพฯ 31 มี.ค.38)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #347: 15 ก.ค. 14, 13:50 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใด
ลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม สวนอัมพร 4 ก.ค. 40)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #348: 15 ก.ค. 14, 13:50 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ
ผูที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา
เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤต ิและการ
ปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม
 
(พระราชทานแกครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใต จ. ปตตานี 24 ส.ค. 19)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #349: 15 ก.ค. 14, 13:50 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เริ่มโครงการอาจทําไมสําเร็จ
โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอื่นรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเริ่มงาน ใครเปนผูรับชวง
งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถ  ือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ต.ค. 14)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #350: 15 ก.ค. 14, 13:51 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ
รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่น ที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้น จะทําใหมีความยุงยาก จะทําใหสังคมและชาติประเทศ
ตองแตกสลายจนสิ้นเชิง
 
(แถลงการณ สภาการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เรื่อง
“การใชเสรีภาพเพื่อความปรองดองสมานฉันท” เนื่องในวันนักขาว 5 มีนาคม 2550)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #351: 15 ก.ค. 14, 13:51 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การกีฬานั้น นอกจากจะใหความสนุกสนานและความสมบูรณแกรางกายแลวยังใหผลดีทางจิตใจ
ไดอยางมากมาย นักกีฬาที่ไดรับการฝกหัดอบรมอยางดีแลวยอมมีใจแนวแน ตัดสินใจไดรวดเร็ว มีความเพียร
พยายามไมท อถอย และมีความหนักแนนรูจักแพ รูจักชนะ รูจักใหอภัย ผูมีใจเปนนักกีฬา จึงเปนผูที่มี
ประโยชนตอสังคม และนาคบหาสมาคมดวยอยางยิ่ง
 
(ในพิธีเปดการแขงขันกรีฑาประจําป 2507 ณ กรีฑาสถานแหงชาติ กรมพลศึกษา วันศุกร 27 พ.ย.2507)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #352: 15 ก.ค. 14, 13:51 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความเขมแขงในจ ็ ิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็กเพราะวาตอไป ถามีชีวิตที่ลําบากไป
ประสบอุปสรรคใดๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได เพราะวาถาไปเจอ
อุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราไดแตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็ง ในกาย ในใจ
ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได
 
(พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต วันศุกร 31 ต.ค.2518)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #353: 15 ก.ค. 14, 13:53 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัยมีอุปสรรค
ผานเขามาดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคญอย ั ูที่ ทุกๆคนจะตองเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการ
ไวใหพรอมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอน(ทั้ง)นั้นดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล
ดวยหลักวิชา และดวยสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบาและกลับรายใหกลายเปนดีได
 
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ.2528 วันจันทร 31 ธ.ค.2527)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #354: 15 ก.ค. 14, 13:54 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ถาถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไมเปนอะไร ทําใหแข็งแกรงจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบ
อุปสรรคและสิ่งที่ไมพึงปรารถนา เราก็ขุนหมองแตถาจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกรงดี อุปสรรคนั้นจะทําให
สามารถที่จะทําใหมีอํานาจจิตดีขึ้นมีกําลังใจมากขึ้น สิ่งที่เปนอุปสรรค สิ่งที่ทําใหเราขุนเคืองใจ ไมเปน
ผลรายตอตัวเรากลับทําใหใจเราแข็งแกรงแข็งแรง
 
(ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทรงดนตรีเปนการสวนพระองค
ณ หอประชมุ มธ. วันเสาร 7 มี.ค.2513)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #355: 15 ก.ค. 14, 13:55 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความสงบหนักแนนเปนเครื่องผอนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแยง ความไมเขาใจในกันและกัน
ไดทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแนนในจิตใจนั้น ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงชวย
ใหสามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปญหาและกระทําไดถูกตองพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม สวนอัมพร วนพฤห ั ัสบดี 2 ก.ค.
2535)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #356: 15 ก.ค. 14, 13:55 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 จิตใจและความประพฤตทิ ี่สะอาดและมีระเบียบ เปนรากฐานสําคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความ
ประพฤติดังนั้นใชจะเกิดมีขึ้นเองได หากแตจําตองฝกหัดอบรมและสนับสนุนสงเสริมกันอยางจริงจังสม่ําเสมอ
นับตั้งแตบุคคลเกิด ดังที่มนุษยไมวาชาติใดภาษาใด ไดเฝาพยายามกระทําสืบตอกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสําเร็จในการครองชีวิต ทั้งใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นได ดวย
ความผาสุกสงบ
 
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสังคมในดานศีลธรรมและจิตใจ ซึ่งสภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยจัดใหมีขึ้น เมื่อวันเสาร 15 ธ.ค.2516)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #357: 15 ก.ค. 14, 13:56 น

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 จิตใจและความประพฤตทิ ี่สะอาดและมีระเบียบ เปนรากฐานสําคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความ
ประพฤติดังนั้นใชจะเกิดมีขึ้นเองได หากแตจําตองฝกหัดอบรมและสนับสนุนสงเสริมกันอยางจริงจังสม่ําเสมอ
นับตั้งแตบุคคลเกิด ดังที่มนุษยไมวาชาติใดภาษาใด ไดเฝาพยายามกระทําสืบตอกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสําเร็จในการครองชีวิต ทั้งใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นได ดวย
ความผาสุกสงบ
 
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสังคมในดานศีลธรรมและจิตใจ ซึ่งสภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยจัดใหมีขึ้น เมื่อวันเสาร 15 ธ.ค.2516)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #358: 15 ก.ค. 14, 14:34 น

ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503)
ที่มา https://fighto.igetweb.com/?mo=3&art=94664
 

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #359: 15 ก.ค. 14, 14:38 น

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันโท วัลลภ ตัณฑิกุล

Tags:

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้