Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
หน้า: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   (อ่าน 7880 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #945: 13 ส.ค. 14, 10:14 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขไดถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก
หลายๆคน หลายๆ ทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง
และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #946: 13 ส.ค. 14, 10:14 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไมแมน้ํา ทะเล และอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่ง
สวยๆ งามๆ เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไว
ใหดีนี้ก็เทากับเปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คนไทย รักษาชาติรักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย
คุณความดีอิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้เราทั้งหลายใน
ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไว
ใหมั่นคงตลอดไป
(ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #947: 13 ส.ค. 14, 10:15 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช
หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา
พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน
(ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #948: 13 ส.ค. 14, 10:15 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสานํ ึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษา ประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นคง
ตลอดไป
(ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองคณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #949: 13 ส.ค. 14, 10:15 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามคคั ีพรอม
เพรียงกันทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสขความสมบ ุ ูรณ
ทุกอยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้
(ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #950: 13 ส.ค. 14, 10:33 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความสามัคคปรองดองเป ี นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง
สองประการนี้คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #951: 13 ส.ค. 14, 10:34 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความสามัคคปรองดองเป ี นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง
สองประการนี้คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #952: 13 ส.ค. 14, 10:35 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความสามัคคีเปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรษโดย ุ
ไมขาดสาย ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มความ ี สามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลัง
กลาแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
(พระราชทานในการประชุมใหญ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #953: 13 ส.ค. 14, 10:35 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
บานเมืองไทย สามารถฟนฝ าอุปสรรคตางๆไดโดยดีเพราะวาจตใจสาม ิ ัคคีและแสดงออก
ซึ่งสามัคคีถาตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไวไดเราก็จะอยูไดอยาง
มีความสุขตราบนั้น
(พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรีพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #954: 13 ส.ค. 14, 10:35 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ
(พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #955: 13 ส.ค. 14, 10:44 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ
(พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #956: 13 ส.ค. 14, 10:46 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ
(พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #957: 13 ส.ค. 14, 10:47 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต
รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูไดเพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง
ก็ดํารงอยูไดเพราะสถาบนตั างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมลอย ู างนั้น
(พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม
เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #958: 13 ส.ค. 14, 10:48 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น
ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได
จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพนฐานให ื้ มั่นคง
ไมบกพรอง พรอมๆ กันไปดวย
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ 10 ก.ค.2523)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #959: 13 ส.ค. 14, 10:48 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความสามัคคและความถ ี ือตัววาเปนไทยนี้เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูไดใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได
ทุกคนควรจะไดพยายามรกษาความเป ั นไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมใหสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดมาทําลายได
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในงานชุมนุมประจําปของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 1 ก.ย.2526)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #960: 13 ส.ค. 14, 10:49 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคล
ที่เปนภัยแกสังคมของมนุษย
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 ก.ย.2504)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #961: 13 ส.ค. 14, 10:49 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การใหการใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด
แกผูใด โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง
บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2545)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #962: 13 ส.ค. 14, 10:49 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพ นสู ุขของผูประหยัดเอง และ
ครอบครัว ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่
ประหยัดเทานั้น ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2502)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #963: 13 ส.ค. 14, 10:50 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจาก
ความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพน
ไดจึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู
ใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2521)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #964: 13 ส.ค. 14, 10:50 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจรญทิ ี่บุคคลแสวงหามาไดดวย
ความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบัง
มาจากผูอื่น
(ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชยครบ 50 ป)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #965: 13 ส.ค. 14, 10:50 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสร  างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏบิ ัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยลําดับตอไป
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 20 ธ.ค. 2516)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #966: 13 ส.ค. 14, 10:51 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะม  ั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมาก
มองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซ้ําไป
(จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม 2542)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #967: 13 ส.ค. 14, 10:51 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย
ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู
(เพื่ออัญเชิญลงพิมพในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปของสโมสรไลออนสกรุงเทพฯ 31 มี.ค.38)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #968: 13 ส.ค. 14, 10:51 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใด
ลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม สวนอัมพร 4 ก.ค. 40)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #969: 13 ส.ค. 14, 10:52 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ
ผูที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทางศาสนา
เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม
(พระราชทานแกครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใตจ. ปตตานี 24 ส.ค. 19)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #970: 13 ส.ค. 14, 10:58 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ
รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่น ที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้น จะทําใหมีความยุงยาก จะทําใหสังคมและชาติประเทศ
ตองแตกสลายจนสิ้นเชิง
(แถลงการณสภาการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เรื่อง
“การใชเสรีภาพเพื่อความปรองดองสมานฉันท” เนื่องในวันนักขาว 5 มีนาคม 2550)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #971: 13 ส.ค. 14, 10:59 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การกีฬานั้น นอกจากจะใหความสนุกสนานและความสมบูรณแกรางกายแลวยังใหผลดีทางจิตใจ
ไดอยางมากมาย นักกีฬาที่ไดรับการฝกหัดอบรมอยางดีแลวยอมมีใจแนวแน ตัดสินใจไดรวดเร็ว มีความเพียร
พยายามไมท อถอย และมีความหนักแนนรูจักแพรูจักชนะ รูจักใหอภัย ผูมีใจเปนนักกีฬา จึงเปนผูที่มี
ประโยชนตอสังคม และนาคบหาสมาคมดวยอยางยิ่ง
(ในพิธีเปดการแขงขันกรีฑาประจําป 2507 ณ กรีฑาสถานแหงชาติกรมพลศึกษา วันศุกร 27 พ.ย.2507)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #972: 13 ส.ค. 14, 11:02 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การกีฬานั้น นอกจากจะใหความสนุกสนานและความสมบูรณแกรางกายแลวยังใหผลดีทางจิตใจ
ไดอยางมากมาย นักกีฬาที่ไดรับการฝกหัดอบรมอยางดีแลวยอมมีใจแนวแน ตัดสินใจไดรวดเร็ว มีความเพียร
พยายามไมท อถอย และมีความหนักแนนรูจักแพรูจักชนะ รูจักใหอภัย ผูมีใจเปนนักกีฬา จึงเปนผูที่มี
ประโยชนตอสังคม และนาคบหาสมาคมดวยอยางยิ่ง
(ในพิธีเปดการแขงขันกรีฑาประจําป 2507 ณ กรีฑาสถานแหงชาติกรมพลศึกษา วันศุกร 27 พ.ย.2507)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #973: 13 ส.ค. 14, 11:02 น

1. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

2 เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน

3 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

4 เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

5 เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

6 ลดละเลิกอบายมุก เพื่อ ในหลวงของเรา

7 วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง

8 สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

9 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

10 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้

11 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง

12 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

13 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ

14 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ

15. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

16. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

17. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

18. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

19. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

20. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #974: 13 ส.ค. 14, 11:02 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การกีฬานั้น นอกจากจะใหความสนุกสนานและความสมบูรณแกรางกายแลวยังใหผลดีทางจิตใจ
ไดอยางมากมาย นักกีฬาที่ไดรับการฝกหัดอบรมอยางดีแลวยอมมีใจแนวแน ตัดสินใจไดรวดเร็ว มีความเพียร
พยายามไมท อถอย และมีความหนักแนนรูจักแพรูจักชนะ รูจักใหอภัย ผูมีใจเปนนักกีฬา จึงเปนผูที่มี
ประโยชนตอสังคม และนาคบหาสมาคมดวยอยางยิ่ง
(ในพิธีเปดการแขงขันกรีฑาประจําป 2507 ณ กรีฑาสถานแหงชาติกรมพลศึกษา วันศุกร 27 พ.ย.2507)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #975: 13 ส.ค. 14, 11:04 น

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ความเขมแขงในจ ็ ิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็กเพราะวาตอไป ถามีชีวิตที่ลําบากไป
ประสบอุปสรรคใดๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรูไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นไดเพราะวาถาไปเจอ
อุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราไดแตถามีความรูมีอัธยาศัยที่ดีและมีความเขมแข็ง ในกาย ในใจ
ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได
(พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต วันศุกร 31 ต.ค.2518)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #976: 13 ส.ค. 14, 13:41 น

เราเกิดเป็นไทยสมใจ ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #977: 13 ส.ค. 14, 13:47 น

อพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงหยุดการขัดแยงต่างๆเพื่อถวายแก่ในหลวงของเรา เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจก็เอาไปมิได้ นอกจากความดี ขอถวายความดีต่อในหลวงของเรา

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #978: 13 ส.ค. 14, 13:57 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของ
คนทั้งชาติถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล
กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #979: 13 ส.ค. 14, 14:00 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรงและการพ ุ ัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันได
ก็คือ การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ
คิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม 2543)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #980: 13 ส.ค. 14, 14:00 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไวไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวา
ไมนาที่จะเจริญไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต
โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย
(ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #981: 13 ส.ค. 14, 14:00 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การมีเสรีภาพนั้น เปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ
รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่นที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย
(พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #982: 13 ส.ค. 14, 14:01 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนให
มาก ขอใหถอวื าการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทย
ของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง
(เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #983: 13 ส.ค. 14, 14:02 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข
(พระราชทานแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #984: 13 ส.ค. 14, 14:04 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคล
ที่เปนภัยแกสังคมของมนุษย
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 กันยายน 2504)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #985: 13 ส.ค. 14, 14:04 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวน
สําเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้ง
การกระทําที่ไมถูกตอง
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #986: 13 ส.ค. 14, 14:05 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวน
สําเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้ง
การกระทําที่ไมถูกตอง
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #987: 13 ส.ค. 14, 14:06 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวม
ที่สําคัญอันใดไดผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชน
แทจริงไดสําเร็จ
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #988: 13 ส.ค. 14, 14:06 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การดํารงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน
เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมความอดทน ี ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะมี
ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ
(พระราชทานแกครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523)

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #989: 13 ส.ค. 14, 14:07 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
สัจจะวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนา มี
ความสําเร็จ “สัจ” เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ “วาจา” เปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือ
เปนการตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อความสาเร ํ ็จในงานนั้น
(ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 18 มีนาคม 2525)

Tags:

หน้า: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้