หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ภัยร้ายจากฟาสต์ฟู้ด  (อ่าน 743 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 ส.ค. 14, 14:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
   ปัจจุบันวิวัฒนาการของการสื่อสารในประเทศไทยได้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก  ทำให้ผลการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารจานด่วน ( Fast Food) เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเกิดโรคหรือทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมได้สามารถเข้าถึงประชาชนเกือบทุกคนในประเทศไทย
   ถึงอย่างนั้นแล้วยอดการซื้อขายอาหารจานด่วน(Fast Food) ก็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลดปริมาณลง โครงงานฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้ออาหารจานด่วน ( Fast Food)
   นอกจากนี้โครงงานฉบับนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาค้นคว้าให้สามารถแปรรูปอาหารที่มีประโยชน์ได้ตรงตามปัจจัยการเลือกซื้ออาหารของประชาชน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
 เพื่อสำรวจปัจจัยการเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ด  ( แฮมเบอร์เกอร์ ฮอตด็อก พิซซ่า ) และอาหารที่มีประโยชน์ (ก๋วยเตี๋ยว ยำถั่วพู ผัดผัก )ของนักเรียนโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

สมมุติฐานในการศึกษา
         1.สาเหตุที่ประชาชนเลือกซื้ออาหารจานด่วน (Fast food) เพราะสีสันของอาหารนั้นสวยงาม สะดวกรวดเร็วในการเลือกรับประทาน
 2.สาเหตุที่ประชาชนไม่เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์เพราะสีสันไม่ดึงดูดและมีความล่าช้าในการผลิต

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
   ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกซื้ออาหารของประชาชนโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/8 จำนวน 50 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อรับประทานอาหารจานด่วน
   2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์
   3.สามารถนำผลการสำรวจเรื่องปัจจัยการซื้ออาหารไปพัฒนาอาหารที่มีประโยชน์ให้ตรงตามปัจจัยความต้องการของประชาชน
   4.โครงงานนี้สามารถเป็นแนวทางการผลิตอาหารให้ประชาชนทั่วไป

บทที่ 3
อุปกรณืและวิธีการดำเนินการ

    การจัดทำโครงงานสำรวจปัจจัยการเลือกซื้ออาหาร  เพื่อการพัฒนาอาหารให้ตรงกับความต้องการ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1.วัสดุอุปกรณ์
   1.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   2.โปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่
        2.1 โปรแกรม Microsoft Word
        2.2 โปรแกรม Microsoft Excel
   3.อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่
     3.1 ปากกา
     3.2 ดินสอ
     3.3 ลิควิด
     3.4 ยางลบ
     3.5 ไม้บรรทัด
2.ขั้นตอนการดำเนินงาน
     1.คิดหัวข้อโครงงาน เพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
     2.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกียวข้องและเรื่องที่น่าสนใจ คือ เรื่องอาหารจานด่วน และค่านิยมในการรับประทานอาหารจานด่วน และศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆและจัดเก็บข้อมูงเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาต่อไป
     3.เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ ปรึกษาครูที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหา
     4.นำข้อมูลที่ได้มาทำตารางแบบสำรวจ เกี่ยวกับปัจจัยการเลือกซื้ออหารและให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5/7และ5/8ทำแบบประเมิน
     5.นำข้อมูลการประเมินของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5/7และ5/8 มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการทำอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้ประเมินส่วนมาก
     6.จัดทำโครงร่างโครงงาน แบบสำรวจ เพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษา
     7.นำเสนอรายงานความก้าวหน้าให้ครูที่ปรึกษาโครงงานได้ตรวจสอบ ซึ่งครูที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้จัดทำเนื้อหาและการนำเสนอที่น่าสนใจ ทั้งนี้เมื่อได้รับคำแนะนำก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
     8.จัดทำรายงานโครงงานภัยร้ายจากฟาสต์ฟู้ด
     9.ประเมินผลงานโดยให้ครูที่ปรึกษาประเมินผลงานและให้เพื่อนผู้ที่สนใจเป็นผู้ประเมิน

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
     จากการสำรวจโดยการให้ทำแบบปัจัยการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5/7และ5/8จำนวน50คน ได้ผลดังนี้
วิเคราะห์ผล
     จากการสำรวจและทดลองมีบุคคลที่เลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นจำนวนมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์ ถึงแม้จะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า สาเหตุจากอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นตรงกับปัจจัยการเลือกซื้อมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังสอดคล้องถึงยุคสมัยและการดำรงชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย เป็นผลดังนี้ 1.สินค้ารสชาติอร่อย ประเภทฟาสต์ฟู้ดมีผู้เลือก46คน ประเภทอาหารที่มีประโยชน์จำนวน45คน 2.มีให้เลือกหลากหลาย ประเภทฟาสต์ฟู้ดมีผู้เลือก47คน ประเภทอาหารที่มีประโยชน์มีผู้เลือก35คน 3.มีคุณค่าทางโภชนาการ ประเภทฟาสต์ฟู้ดมีผู้เลือก21คน ประเภทอาหารที่มีประโยชน์มีผู้เลือก48คน 4.บริการรวดเร็ว ประเภทฟาสต์ฟู้ดมีผู้เลือก45คน ประเภทอาหารที่มีประโยชน์มีผู้เลือก10คน 5.ซื้อง่ายสะดวกสบาย ประเภทฟาสต์ฟู้ดมีผู้เลือก39คน  ประเภทอาหารที่มีประโยชน์มีผู้เลือก20คน 6.สีสันสวยงาม ประเภทฟาสต์ฟู้ดมีผู้เลือก41คน  ประเภทอาหารที่มีประโยชน์มีผู้เลือก17คน 7.ค่านิยมจากต่างประเทศ ประเภทฟาสต์ฟู้ดมีผู้เลือก40คน  ประเภทอาหารที่มีประโยชน์มีผู้เลือก10คน

บทที่5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปผลและการดำเนินงานโครงงาน
จากการทำแบบสำรวจพบว่า ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ด คือ ค่านิยม และจากการทำแบบสำรวจเราสามารถผลิตอาหารที่ตรงตามปัจจัยการเลือกซื้อได้
อภิปรายผล
จากการทำแบบสำรวจพบว่า  เราได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ จนสามารถหาปัจจัยหลักในการเลือกซื้ออาหารได้ คือ ค่านิยม ที่ผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารที่สะดวก รวดเร็ว และมีสีสันสวยงาม ส่วนในหัวข้ออาหารที่มีประโยชน์ เราได้ทำการวิเคราะห์ แล้วนำปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคต้องการซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดที่อาหารที่มีประโยชน์ยังขาดอยู่ นำมาปรับปรุงเป็นอาหารที่มีประโยชน์จนอาหารที่มีประโยชน์ มีปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคต้องการซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ด จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ อาหารที่มีประโยชน์ที่ได้พัฒนาแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้สอบถามร้อยละ 80 มีความต้องการที่จะซื้ออาหารชิ้นนี้
ข้อเสนอแนะ
     ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาอาหารที่มีประโยชน์ชนิดอื่นมากขึ้น  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์ของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
Kiniii
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 ก.ย. 14, 22:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ชอบกันจังแต่ละคน http://mangathai.com/
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม