หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 948 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 15 ต.ค. 14, 12:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง   ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดด้วยตัวสะกดตรงตามมาตรา
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                           โรงเรียนบ้านกาหงษ์ อำเภอสายบุรี
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ชื่อผู้วิจัย            นางยากีย๊ะ  นีซะ
ปีการศึกษา        2557   

บทคัดย่อ

      ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดด้วยตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดด้วยตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ อำเภอสายบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนรวม 24 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน (2) ชุดฝึกทักษะ จำนวน 8 ชุด และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          ผลการศึกษา พบว่า
                      1. ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดด้วยตัวสะกดตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.27/ 84.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
                    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดด้วยตัวสะกดตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นายฉัตรชัย จันทโท
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 ม.ค. 19, 11:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

   รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมด้วยการประเมินรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม  ประชากรในการศึกษา ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 4 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
ผลการประเมินโครงการ พบว่า                                                                                           
             1. ด้านสภาพแวดล้อม ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ โครงสร้างของการนิเทศภายใน การนิเทศจากหน่วยงานภายนอก และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ โครงสร้างของโครงการ
2.   ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ คือ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ และการวางแผนดำเนินโครงการ
3.   ด้านกระบวนการ ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ รองลงมาคือ การบริหารกระบวนการนิเทศภายใน และ การดำเนินงานตามแผน ตามลำดับ
4.   ด้านผลผลิต ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้บริหาร รองลงมา คือ ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ตามลำดับ
5.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้ฝึกค้นคว้า และรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ กับกิจกรรมการสอนของครูทำให้เรียนรู้        อย่างมีความสุข เท่ากัน นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างหลากหลาย มีการสร้างจินตนาการและมีเหตุผล  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนการสอน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาวิชา การวัดผลและประเมินผลของครูเป็นไปอย่างยุติธรรม เท่ากัน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบแก้ปัญหาด้วยตนเองและมีการช่วยเหลือกัน ตามลำดับ
6.   ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมากสุด คือ เกี่ยวกับโรงเรียน รองลงมา คือ เกี่ยวกับนักเรียนและเกี่ยวกับครูผู้สอน ตามลำดับ     
6.1   ด้านเกี่ยวกับครูผู้สอนโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
นิเทศภายในโรงเรียนควรดำเนินการนิเทศกับครูทุกคน รองลงมา คือ การนิเทศภายในโรงเรียนทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น กับการนิเทศภายในโรงเรียนส่งผลให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน และการนิเทศภายในทำให้ครูมีการมีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องเท่ากัน 
6.2   ด้านเกี่ยวกับนักเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูมากขึ้น และนักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการสอนที่หลากหลายของครูทั้งด้านสื่อและนวัตกรรมมากขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนใจใฝ่รู้และอยากมาโรงเรียน กับนักเรียนมีผลการเรียนและเกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สูงขึ้น
6.3   ด้านเกี่ยวกับโรงเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการจัดการศึกษามากขึ้น กับโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมากขึ้น และโรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษามากขึ้น รองลงมา คือ โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนมากขึ้น กับโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากชุมชน เท่ากัน
7.   ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมากสุด คือ เกี่ยวกับโรงเรียน รองลงมา คือ เกี่ยวกับครูผู้สอนและเกี่ยวกับนักเรียน ตามลำดับ     
                7.1   ด้านเกี่ยวกับครูผู้สอน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนิเทศภายในทำให้ครูมีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ การนิเทศภายในโรงเรียนควรดำเนินการนิเทศกับครูทุกคน กับการนิเทศภายในโรงเรียนทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น เท่ากัน


                7.2   ด้านเกี่ยวกับผู้เรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลการเรียนและเกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สูงขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียนและขยันทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมากขึ้น กับนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนใจใฝ่รู้และอยากมาโรงเรียน เท่ากัน
7.3   ด้านเกี่ยวกับโรงเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนมากขึ้น กับโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากชุมชนโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการจัดการศึกษามากขึ้น และโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมากขึ้น เท่ากัน รองลงมา คือ โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

   ข้อเสนอแนะ
   1. ควรมีการประเมินในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการนิเทศภายใน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลทำให้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม