หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT  (อ่าน 7 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรทกระทู้
« เมื่อ: 31 ส.ค. 19, 10:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT
           ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
           รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101
ชื่อผู้วิจัย   นางสุกัญญา  แขมคำ
ปีที่พิมพ์   2562
บทคัดย่อ

     การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 มีวัตถุประสงค์      1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101  3) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  5) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลระดับความรู้ของนักเรียน  ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101  
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนไตรมิตร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ   t-test  (t-Dependent)
 สรุปผลการวิจัย

   การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101  สรุปผลได้ดังนี้
   1. จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  และการสนทนาแบบไม่เป็นทางการจากการสัมภาษณ์ครูที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ผลการสังเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์  พบว่า
      1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใช้สื่อการสอนที่ไม่น่าสนใจโดยใช้เพียงหนังสือแบบเรียนในกลุ่มสาระเท่านั้น
      1.2 เนื้อหาในหนังสือง่ายเกินไป ซึ่งทำให้นักเรียนบางส่วนไม่สนใจจึงใช้วิธีการเรียนพิเศษและนำทักษะการท่องจำมาใช้ในการทำข้อสอบ ซึ่งทำให้นักเรียนไม่ได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาที่เรียนในแต่ละเรื่อง                                                                                  
   1.3 นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือเรียนและรูปแบบการนำเสนอไม่น่าสนใจ
   1.4 ครูส่วนใหญ่ไม่มีสื่อการสอน ใช้การบรรยายอย่างเดียว ทำให้นักเรียนเบื่อไม่สนใจเรียน  
   2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 โดยดำเนินการทดลอง กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนไตรมิตร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  พบว่า
            2.1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (One  to  One  Testing)  โดยทดลองกับนักเรียน จำนวน  3  คน  โดยเลือกผู้เรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มเก่ง  ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 1 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  49.13/54.00
   2.2 ทดลองใช้กับนักเรียน จำนวน 9  คน  คือ นักเรียนเก่ง  3  คน  ปานกลาง  3  คน  และอ่อน  3  คน  ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 49.00/52.88
         2.3 ทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไตรมิตร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  30  คน  ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  85.32/86.70
   3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 มีประสิทธิภาพ 85.32/86.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
   4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตพื้นฐาน ค32101  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.54  หรือคิดเป็นร้อยละ  54.00
   5. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 มีคะแนนหลังการใช้รูปแบบการสอนทุกตอนสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการสอน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
   6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.59  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พบว่า  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ  ด้านเนื้อหาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก คือ  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก  และมีความทันสมัยน่าสนใจค่าเฉลี่ย  4.62 , 4.57 และ 4.52  ตามลำดับ  ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  พบว่า  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ลำดับแรก  คือ  มีลำดับขั้นตอนเหมาะสม  ร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนาน  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน  ค่าเฉลี่ย  4.72 , 4.71 และ 4.68  ตามลำดับ  ด้านรูปแบบประกอบ            การสอน  พบว่า  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย  3  ลำดับแรก  คือ  น่าสนใจ  สวยงาม  ตัวอักษรอ่านง่าย  ชัดเจน  และภาพประกอบชัดเจนเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย  4.92 , 4.74  และ 4.63  และด้านการวัดและประเมินผล  พบว่า  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับแรก  คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย  เครื่องมือวัดผลประเมินผลชัดเจนและมีประสิทธิภาพและชุดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาค่าเฉลี่ย  4.64 , 4.61  และ  4.58  ตามลำดับ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม