Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > นางวรัญญา สุยะดุก
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน นางวรัญญา สุยะดุก  (อ่าน 7 ครั้ง)
add

นางวรัญญา สุยะดุก

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 10 ก.ย. 19, 11:17 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   : รายงานผลการพัฒนาทักษะด้านการพูด โดยใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ
   สำหรับเด็กปฐมวัย  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา    : นางวรัญญา  สุยะดุก
ปีการศึกษา    : 2560
   
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านศรีป้าน สำนะกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่าฃหารจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ จำแนกเป็นรายทักษะและภาพรวมทักษะ และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ จำแนกเป้นรายทักษะและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 12 คน โรงเรียนบ้านศรีป้าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด แผนการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ และแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาจากเด็กกลุ่มเดียว โดยมีการวัดผลก่อนการเรียนและหลังการเรียน (One Group Pretest – Posttest Series Design) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินทดสอบก่อนการทดลอง วัดและประเมินผลพัฒนาระหว่างการทดลอง และทดสอบหลังการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ μ , σ , D และค่า t-test Dependent Sample  ผลการศึกษาพบว่า
   1. ผลการพัฒนาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ จำแนกเป็นรายทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการพูดคำศัพท์ การบอกความหมายของคำ การพูดเป็นประโยค การพูดเล่าเรื่อง และภาพรวมทักษะทางการพูดทั้ง 4 ด้าน ปรากฏว่า เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการดีขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 ทุกทักษะและภาพรวมดังนี้
      1.1 ทักษะทางการพูดด้านการพูดคำศัพท์ เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.88, 2.12, 2.20, 2.23, 2.43, 2.58 และ 2.77 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม
      1.2 ทักษะทางการพูดด้านการบอกความหมายของคำ เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.82, 2.05, 2.07, 2.18, 2.30, 2.48 และ 2.62 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม 
      1.3 ทักษะทางการพูดด้านการพูดเป็นประโยค เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.67, 1.97, 2.10, 2.27, 2.47 และ 2.65 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์เป้นส่วนใหญ่มีบางสัปดาห์มีผลพัฒนาทักษะคงที่ คือ สัปดาห์ที่ 3 (2.10) และสัปดาห์ที่ 4 (2.10)
      1.4 ทักษะทางการพูดด้านการพูดเล่าเรื่องราว เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.45, 1.80, 2.00, 2.12, 2.15, 2.30 และ 2.58 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม 
      1.5 ส่วนใหญ่ในภาพรวมทักษะทางการพูดทั้ง 4 ทักษะ เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.70, 1.98, 2.03, 2.16, 2.29, 2.46 และ 2.65 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม 
   2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านศรีป้านก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ ด้วยสถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า ทักษะทางการพูดคำศัพท์ จำนวนเด็ก 12 คน ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 2.58 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.42 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.42-2.58 = 1.83 คะแนน) ทักษะการพูดด้านการบอกความหมายของคำ ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 2.58 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.42 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.42-2.58 = 1.83 คะแนน) ทักษะทางการพูด้านการพูดเป็นประโยค ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 1.92 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.17 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.17-1.92 = 2.25 คะแนน) ทักษะทางการพูดด้านการพูดเล่าเรื่องราว ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 2.17 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.00 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.00-2.17 = 1.83 คะแนน) ส่วนภาพรวมทักษะทั้ง 4 ด้าน ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 11.92 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 21.25 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (21.25-11.92 = 9.33 คะแนน) แสดงว่าหลังการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เด็กมีผลการพัฒนาทักษะดีขึ้น ทั้งรายทักษะและภาพรวมด้านการพูด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ df (n-1) = t(.01 , 11) = 2.718 ซึ่งค่า t ที่คำนวณได้ตามลำดับเป็นรายทักษะ และภาพรวมดังนี้ 2.630**, 1.730**, 2.440**, 1.287** และภาพรวม 0.850**

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้