Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรม พื้นฐาน 8 ประการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรม พื้นฐาน 8 ประการ   (อ่าน 3 ครั้ง)
add

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรม พื้นฐาน 8 ประการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 12 ก.พ. 20, 14:16 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรม พื้นฐาน
              8 ประการ ในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง
              จังหวัดนครพนม
ผู้ประเมิน  จิราวรรณ  ขอดเมชัย
สังกัด       โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
              อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ปีที่วิจัย     2561

บทคัดย่อ

              รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process  Evaluation)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product  Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู  จำนวน 66 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 967 คน   ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  967 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 2,014 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน 4 ฉบับ  สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านผลผลิต สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านผลผลิต สำหรับนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครองนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลประเมิน พบว่า

   1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context Evaluation)ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation)ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process  Evaluation)ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
   4. ผลการประเมินด้านผลผลิต(Product  Evaluation)ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
      4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของผู้บริหาร-คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความขยัน รองลงมา 2 ลำดับ  คือ ความซื่อสัตย์  และความสะอาด  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความประหยัด
      4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์  รองลงมาเรียงตามลำดับ 2 ด้าน คือ ความขยัน ความมีน้ำใจ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสุภาพ 
      4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความมีน้ำใจ รองลงมาเรียงตามลำดับ 2 ด้าน คือ ความสะอาด และความสามัคคี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสุภาพ 
กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้