Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปร
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปร  (อ่าน 7 ครั้ง)
add

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปร

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 19 ก.พ. 20, 10:50 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย วิยะดา หวังชนะ
ปีการศึกษา 2561
                                           บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้
โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 12) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 13) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคารสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)แบบทดสอบวัดทักษะใน
การปฏิบัติงาน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เอกสาร
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
ทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1ต้องทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความรู้ คุณธรรม และมีจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต ทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เนื้อหา
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรน่าสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน สิ่งแวดล้อม
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำทักษะที่มีไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ได้รูปแบบการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า RPDPC MODEL มี
องค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์กระบวนการเรียนการสอน สาระหลักที่นำมาใช้กับรูปแบบ สิ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้และเงื่อนไขในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นการรับรู้
(Recognition : R) 2) ขั้นการเตรียมความพร้อม (Preparation : P) 3) ขั้นการสาธิตจากครู
(Demonstration from the teacher : D) 4) ขั้นปฏิบัติ (Practice : P) 5) ขั้นเชื่อมโยงทักษะย่อย
เป็นทักษะที่สมบูรณ์ (Connect skills : C) และเมื่อนำไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ได้ค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะในการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 82.72/86.00ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ
80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยนำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน จำนวน 16 ชั่วโมง ไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามขั้นตอนที่เรียกว่า RPDPC MODEL โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเดียววัดหลังการ
ทดลองเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 40 คะแนน จำนวน 28คน คิดเป็นร้อยละ 90.32ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ตรงกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน จำนวน 29คน คิดเป็นร้อยละ 93.54ของจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด ตรงกับสมมติฐานข้อที่ 2
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตรงกับสมมติฐานข้อที่ 3

 
Tags:  )เผยแพร่วิชาการ 
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้