หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น  (อ่าน 23 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 12 ส.ค. 20, 21:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ดร.นันทวัน  ทองพิทักษ์
ดำเนินการก่อนการเรียนรู้ (Pre-Learning)
   ผู้สอนพูดคุยเนื้อหาก่อนถึงคาบเรียนถัดไปในชั้นเรียน ซึ่งให้ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้าเรียนในคาบเรียนต่อไป  จากใบงานแนะนำเนื้อหาที่เรียน  โดยสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  เอกสาร  ตำรา  เวปไซต์เพื่อการศึกษา  โดยมีอิสระในการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ไม่จำกัดเวลาในการเรียนรู้  ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่จะทำการศึกษาแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มตามความสมัครใจของผู้เรียน  และเลือกหัวข้อที่จะต้องการทำการศึกษาได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ปัญหาใดๆ สามารถซักถาม  พูดคุย  สนทนาทั้งในและนอกเวลาราชการ เช่น สอบถามที่ห้องพักอาจารย์ หรือสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น
   1. ผู้เรียนมีโอกาสเลือก  หรือรับหัวข้อ  หรือใบงาน  ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้  เพื่อทำการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2. สนทนา  ปรึกษาปัญหา  ประเด็นสงสัยนอกชั้นเรียน  แนะนำแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา  สื่อการเรียนรู้  ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
   3. สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในแต่ละเนื้อหา 
   4. สนทนา  พูดคุยและสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 
   5. สนทนาวิธีการนำเสนอผลงาน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถเลือกวิธีการนำเสนอผลงาน  อุปกรณ์หรือเครื่องมือตามความเหมาะสม
ดำเนินการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Class-Learning)
   ขั้นการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ผู้สอนควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามข้อตกลงกัน  อาจยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น  การสืบค้นข้อมูล  ความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องนั้นๆ จากนั้นเป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำเสนอผลการศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  โดยอาจใช้วิธีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  หรือหากเป็นใบความรู้  ผู้สอนทำการเฉลยคำตอบ  พร้อมทำการสนทนาร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  และผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน  ผู้สอนทำการวิเคราะห์ผู้เรียนตามสถานการณ์เพื่อกำหนดระดับความลึกซึ้งของเนื้อหาที่จะให้เพิ่มเติมจากการสืบค้นของผู้เรียน ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ หรือใบงาน  หรือสอบถาม  สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น ๆตามสภาพที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีความหลากหลายตามความเหมาะสม เวลาที่ใช้ในการทดสอบความรู้ตามที่ได้ตกลงกันไว้  หรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้  ให้ข้อมูลหรือผลการทดสอบแก่ผู้เรียนได้รับทราบ เพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป และมีการแนะเนื้อหาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
        ขั้นเตรียม
       1.  ตรวจสอบเวลาเข้าชั้นเรียนของผู้เรียนตามข้อกำหนดร่วมกันจากการพูดคุย
       2.  ผู้เรียนนำรายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายก่อนเรียนมาส่งในคาบเรียน สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์
       3.  มีการพูดคุย สนทนาประเด็นปัญหาที่เกิดระหว่างทำการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง  ก่อนการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างทั่วถึงทุกคน
     ขั้นดำเนินการ
        1.   นำเสนอผลการศึกษาตามใบงาน หรือหัวข้อที่ได้รับด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์  ที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า มีเวลาในการนำเสนอตามที่ได้ตกลงร่วมกัน  หากเป็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ  มีประเด็นการสนทนา  ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนออย่างอิสระตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งมีการยืดหยุ่นของเนื้อหา  สาระ  เช่นหากเป็นเนื้อหาที่ยากผู้เรียนสืบค้นข้อมูลแล้วไม่เข้าใจ  ผู้สอนควรปรับวิธีการนำเสนอผลงานเป็นการตรวจสอบใบงานแทน เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมนอกจากการนำเสนอผลการศึกษา ได้แก่
        2.   ผู้สอนยกตัวอย่างเสริม เพิ่มเติมจากที่ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้า โดยผู้สอนจัดเนื้อหาตามความเหมาะสมของผู้เรียนตามที่ได้ทำการสอบถาม  ในขั้นตอนก่อนการเรียนรู้ เนื้อหาที่จะเพิ่มเติม  หรือระดับความลึกซึ้งของเนื้อหา  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอนและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนขณะนั้น 
     ขั้นสรุป
        1.  สอบถามประเด็นข้อสงสัย พูดคุย สนทนา  เพื่อสะท้อนความคิด หาข้อสรุปเกี่ยวกับการความรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน มีความหลากหลายในการสรุปองค์ความรู้ เช่น เขียนสิ่งที่ได้คนละหรือตัวแทนกลุ่มละ 1 อย่าง  ให้ผู้เรียนตั้งคำถามและเพื่อนร่วมชั้นเป็นผู้ตอบคำถามนั้น เป็นต้น
     ขั้นประเมิน
      1. ประเมินความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการคำนวณเชิงตัวเลข โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  เช่น แบบทดสอบความรู้ หรือใบงาน  หรือสอบถาม  สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นๆตามสภาพที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ให้มีความหลากหลายตามความเหมาะสม ระยะเวลาในการประเมินตามข้อตกลงร่วมกันก่อนการประเมิน  รวมถึงการประเมินเป็นรายบุคคล หรือการประเมินเป็นกลุ่มสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
      2. ประเมินความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลจากการสังเกตพฤติกรรม โดยการประเมินขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น  ผู้เรียนสามารถประเมินพฤติกรรมตนเองได้ในบางครั้ง  ผู้เรียนสามารถประเมินเพื่อนร่วมชั้นได้  อีกทั้งผู้สอนเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
   ดำเนินการหลังการเรียนรู้ (Post-Learning)
      ผู้เรียนทำการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนอาจถามตั้งคำถาม หรือเปิดประเด็นให้ผู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการทบทวนความรู้  และสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มคะแนนหากผู้เรียนเข้ามาตอบคำถามในประเด็นเหล่านั้นผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ก่อนถึงคาบเรียนต่อไป รวมถึงไม่จำกัดเวลาสถานที่ในการพูดคุย เช่นการใช้ระบบออนไลน์  หรือพบปะผู้สอนในห้องพักอาจารย์ หลังเรียนในชั้นเรียน
      1. ผู้เรียนทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ตอบคำถามผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ หรือพบผู้สอนที่ห้องพักอาจารย์
      2. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้  ให้ทำงานตามที่ตกลงในชั้นเรียนที่ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
      3. ทำข้อตกลงร่วมกันในการเลือกใช้วิธีทบทวนความรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอวิธีการ  ให้อิสระในการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  การจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม