หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ข่าวพิธีเปิดอาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 10 พ.ค. 13, 10:34 น

ข่าวพิธีเปิดอาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์


กระทู้: ข่าวพิธีเปิดอาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 10 พ.ค. 13, 10:34 น
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)   จัดพิธีเปิดอาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน  ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม  2556  เวลา 10.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รอล์ฟ  ชูลเซ่ (H.E. Rolf  Schulze) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด           อันเป็นผลเนื่องมาจากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ    ประเทศไทย   กับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประเทศเยอรมัน และ Bangkok Protocol ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ Q-Federation ประเทศเยอรมัน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน และ 55 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวีภาคี (Dual Education) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความร่วมมืออันใกล้ชิดในการจัดการศึกษา การวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาครัฐกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมทั้งการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับภาคภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศเยอรมัน เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ วิศวกร นักเทคโนโลยี นักบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการส่งเสริมวิชาการและบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา เช่น e-Commerce, e-Procurement, e-Manufacturing, e-Supply Chain, e-Training เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


กระทู้: ข่าวพิธีเปิดอาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เริ่มกระทู้โดย: ปชส ที่ 10 พ.ค. 13, 10:38 น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)   จัดพิธีเปิดอาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน  ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม  2556  เวลา 10.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รอล์ฟ  ชูลเซ่ (H.E. Rolf  Schulze) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด           อันเป็นผลเนื่องมาจากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ    ประเทศไทย   กับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประเทศเยอรมัน และ Bangkok Protocol ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ Q-Federation ประเทศเยอรมัน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน และ 55 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวีภาคี (Dual Education) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความร่วมมืออันใกล้ชิดในการจัดการศึกษา การวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาครัฐกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมทั้งการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับภาคภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศเยอรมัน เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ วิศวกร นักเทคโนโลยี นักบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการส่งเสริมวิชาการและบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา เช่น e-Commerce, e-Procurement, e-Manufacturing, e-Supply Chain, e-Training เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน