หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ซีพีเอฟ เปิดคอนแทร็คฟาร์มพนมสารคาม ดูความสำเร็จเกษตรกร

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: rammun ที่ 17 ก.พ. 16, 11:01 น

ซีพีเอฟ เปิดคอนแทร็คฟาร์มพนมสารคาม ดูความสำเร็จเกษตรกร


กระทู้: ซีพีเอฟ เปิดคอนแทร็คฟาร์มพนมสารคาม ดูความสำเร็จเกษตรกร
เริ่มกระทู้โดย: rammun ที่ 17 ก.พ. 16, 11:01 น
ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมพนมสารคาม สร้างเกษตรกรในคอนแทร็คฟาร์มมิ่งประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา 38 ปี และเดินหน้ายกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพผลิตเนื้อสุกรที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชนรอบข้าง

นายสุมาตร รุ่งกำจัด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพนมสารคาม เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรขุนในลักษณะคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2521 ช่วยให้เกษตรกรกว่า 50 ครอบครัวในพื้นที่พนมสารคามมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้แน่นอน ไม่มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนทางการตลาด และเกษตรกรมีความรู้และเทคโนโลยีในการเลี้ยงหมูที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมุ่งพัฒนามาตรฐานฟาร์ม ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

(http://image.bangkokbiznews.com/kt/media/image/pr/2016/02/16/10177/640x390_10177_1455623507.JPG?timestamp=1455676221339)

นายสุมาตรกล่าวว่า นอกจากเกษตรกรในพื้นที่พนมสารคามมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว กลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมฯ พนมสารคามยังได้นำระบบ 5ส มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม จนเกิดเป็นมาตรฐานที่ดีในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสะอาด นำไปสู่การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรักษาสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ เกษตรกรในโครงการส่งเสริมพนมสารคามจำนวน 52 ครอบครัว ประสบความสำเร็จจากการนำระบบ 5ส มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จนสามารถคว้ารางวัล 5ส ระดับทอง (Golden Awards) จากงาน Thailand 5S Awards 2015 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เมื่อปีที่ผ่านมา

5ส สามารถเริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย เพื่อให้ภายในและนอกฟาร์มสะอาด มีการจัดเก็บสิ่งของเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบสะดวกต่อการค้นหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น พร้อมสร้างจิตสำนึกผู้ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มทุกคนให้ความร่วมมือเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำระบบ 5ส ปฏิบัติจนเกิดเป็นวินัยที่ดี ฟาร์มมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(http://image.bangkokbiznews.com/kt/media/image/pr/2016/02/16/10177/10177_0_1455623635.JPG)


“ระบบ 5ส ยังช่วยสร้างความสามัคคี ในกลุ่มสมาชิกเกษตรกร พนักงาน ชุมชนรอบข้าง จากการทำระบบ 5ส ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งในฟาร์มของตนเอง ฟาร์มของเพื่อนเกษตรกร และขยายสู่ชุมชน โดยนำ 5ส ไปร่วมพัฒนาวัดในชุมชนอีกด้วย เพื่อให้ฟาร์มหมูเป็นฟาร์มที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) จากกรมปศุสัตว์ เป็นต้นทางการผลิตอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้” นายสุมาตรกล่าว

จ.ส.ท.ธนพงศ์ ใจภักดี หนึ่งในเกษตรกรในโครงการส่งเสริมพนมสารคาม ที่ดำเนินการตามมาตรฐาน 5ส อย่างจริงจังและตั้งใจ และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในฟาร์มตัวอย่างและฟาร์มต้นแบบ 5ส ของโครงการฯ กล่าวว่า บริษัทได้ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ระบบ 5ส ในฟาร์มหมูมา 2-3 ปีแล้ว 5ส เป็นระบบที่ไม่ยาก เพราะเป็นกิจวัตรพื้นฐานของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องรักษาความสะอาด และรักษาความเป็นระเบียบ ช่วยให้ทั้งในเล้าหมูและบริเวณรอบฟาร์มมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ลดปัญหาเรื่องของใช้หรือเครื่องมือในฟาร์มหาย ใช้เวลาน้อยในการหยิบใช้ ลดการสูญเสียอาหาร ลดการสั่งของซ้ำซ้อน ส่งผลให้ต้นทุนของฟาร์มลดลง รายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้น และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มดีขึ้น เป็นฟาร์มหมูที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

(http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2856523)


ด้านนางประยูร อินทศรี เกษตรกรที่เลี้ยงหมูกับโครงการฯ พนมสารคามมา 11 ปี เล่าเสริมว่า การนำระบบ 5ส มาใช้ในฟาร์มได้สำเร็จ ส่วนหนึ่งจากเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเกษตรกรที่เป็นฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบ 5ส มาใช้ในฟาร์ม จึงมีแบบอย่างที่ดีนำมาประยุกต์ใช้ฟาร์ม ระบบ 5ส ช่วยให้ประสิทธิภาพต่อการเลี้ยงหมูดีขึ้น เพราะความสะอาดและเป็นระเบียบช่วยให้หมูอยู่สบาย ไม่เครียด กินอาหารได้ดี ขณะที่บริเวณรอบฟาร์มที่โล่งเตียนยังช่วยลดเรื่องงู และตะขาบที่เข้ามากัดหมูในฟาร์ม ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และยังได้นำความรู้ 5ส ไปช่วยพัฒนาวัดในชุมชนอีกด้วย

ความสำเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมฯ พนมสารคาม สามารถพิสูจน์ให้เพื่อนเกษตรกรไทยและสังคมได้เห็นว่า เกษตกรสามารถยกระดับฟาร์มหมูให้เป็นฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นสุขและยั่งยืน


เครดิต  กรุงเทพธุรกิจ