หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เลือกเรียนการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ มจพ. เพราะอยากไปทำงานต่างปร

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 1 ต.ค. 18, 22:38 น

เลือกเรียนการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ มจพ. เพราะอยากไปทำงานต่างปร


กระทู้: เลือกเรียนการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ มจพ. เพราะอยากไปทำงานต่างปร
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 1 ต.ค. 18, 22:38 น
เลือกเรียนการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ มจพ. เพราะอยากไปทำงานต่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)จัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานครและสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.thซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษา เป็นประจำทุกปี
เช่นเคยวันนี้พามารู้จักคนเก่ง การันตีด้วยรางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความใน
หัวข้อ “NAK SUK SA THAI PAI MALAYSIA” ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสถานทูตมาเลเซียในไทยอยากรู้จักเธอ
แล้วใช่ไหมค่ะ!! พร้อมแล้วมาเลย
นางสาวชลทิวา เจริญศรี ชื่อเล่น “วา” กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะ น้อง “วา” จบการศึกษาจากที่ไหนค่ะ “ดิฉันจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จากโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี” โดยส่วนตัวชอบเรียนด้านการบริหาร และชอบไปเที่ยว
ต่างประเทศ มีความฝันว่าอยากเดินทางไปประเทศต่าง ๆ เพื่อได้พบเจอสิ่งใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเจอ จึงเป็น
เหตุผลที่ทำให้ดิฉันเลือกเรียนสาขาการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ มจพ. และที่สำคัญเรา
จะได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ
“วา”เลือกเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติของ มจพ. เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เข้มข้นทำให้เราได้เตรียมความพร้อม เพื่อที่จะสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 นี้เองที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วม การประกวด
เขียนเรียงความในหัวข้อ “NAK SUK SA THAI PAI MALAYSIA” ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสถานทูต มาเลเซียใน
ไทย พอดีตรงกับช่วงที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอมกับทางวิทยาลัย ทำให้ได้นำความรู้ด้านการเขียนมา
ใช้ในวิชา“Writing Process” จากการเรียนวิชานี้ทำให้ทักษะการเขียนของดิฉันดีขึ้นและเป็นแบบแผนมากขึ้น
และดิฉันก็ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขันในครั้งนี้ รางวัลจากการแข่งขันก็คือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
กรุงเทพ-ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน
การได้เดินทางไปที่ปีนังในครั้งนี้ทำให้ได้รู้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน ปัจจุบันสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ง่ายมาก ปีนังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน
และเป็นเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายมากมาย การไปเที่ยวในครั้งนี้เป็นการเดินทางคนเดียว
เราต้องวางแผนและจัดการการเดินทาง ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวเองทั้งหมด ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ๆ จากที่นี่ได้ดีมาก นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ไทย ตะวันตก และชาวเอเชีย ได้มาท่องเที่ยว และหลายๆ
คนต่างบอกว่าเขาก็ได้ไปเที่ยวที่ไทยมาแล้ว และบางคนก็กำลังจะเดินทางต่อไปเที่ยวที่ไทย และประเทศอื่นๆ
ในอาเซียน หลาย ๆ คนพูดได้มากกว่าหนึ่งหรือสองภาษา ทำให้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ฝึกฝน
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพราะตัวดิฉันนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด
ในส่วนตัวแล้วคิดอย่างไรกับประชาคมอาเซียนที่ตอนนี้ก็ก้าวเข้ากันแบบเต็มตัวแล้วในทุกๆ องค์กร
ดิฉันคิดว่า เป็นการเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้น ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เทคโนโลยี สังคม หรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างรอบด้านเพราะทุกประเทศในอาเซียนสามารถสัญจรได้อย่างกว้างขวาง และ
ง่ายดายขึ้น ในอนาคตนิสิตนักศึกษาก็ต้องเรียนจบและทำงาน ซึ่งทุกคนมีการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทำงานไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้ว เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็จะต้องปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกันทั้ง
ในส่วนของนักศึกษาไทยเองที่ได้ทำงานในประเทศอื่นๆและนักศึกษาต่างชาติก็เข้ามาทำงานในไทยเช่นกัน
ดิฉันอยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านการฝึกงานหรือการเรียนต่อในประเทศอาเซียนแก่นักศึกษา
และอยากให้ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษให้มาก ๆ เพื่อรองรับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในอนาคตและ
อยากให้เพื่อน ๆ ทุกคน ศึกษาข้อมูลประชาคมอาเซียน เพื่อการทำงานในอนาคต ซึ่งในอนาคตการลงทุน การ
ทำงาน การทำธุรกิจระหว่างประเทศอาเซียนจะมีมากขึ้น ดิฉันคิดว่าเราควรเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาชีพต่าง ๆ สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอาเซียน เช่น
เวียดนาม กัมพูชา เพื่อนในชั้นเรียนก็มีนักศึกษาที่เป็นต่างชาติ ทำให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิด และวัฒนธรรม ทำให้เพื่อน ๆ ต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรม และประสบการณ์ต่าง ๆ
จากประเทศไทย
สุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่า เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันได้ ทั้งนี้ก็
ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายๆ บริบทซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่หลายคนอาจจะไม่สนใจ
แต่เราควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ทันโลกและทันเหตุการณ์ จะทำให้เราเตรียมพร้อม และเพิ่มโอกาส ทั้ง
ด้านการทำงาน ทำธุรกิจ การประกอบอาชีพ ในอนาคตอันใกล้
# สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
# วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.
# หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
# มจพ.
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ