หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานผลการพัฒนาหนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: การพัฒนาหนังสือภาพสามมิติ ที่ 12 ก.พ. 20, 14:35 น

รายงานผลการพัฒนาหนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน


กระทู้: รายงานผลการพัฒนาหนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
เริ่มกระทู้โดย: การพัฒนาหนังสือภาพสามมิติ ที่ 12 ก.พ. 20, 14:35 น
รายงานชุดนี้ มีความมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อพัฒนาหนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรังสิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการจัดประสบการณ์ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความสามารถด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทาย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรังสิต 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทาย สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรังสิตกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 16 คน ได้จากการเลือกด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ผลไม้ ผัก สัตว์น้ำ สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง 2) แผนการจัดประสบการณ์ที่ใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 25 แผน 3) แบบประเมินความพร้อมด้านการฟังและการพูดจากการใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Dependent Samplest – test
   ผลการวิจัย พบว่า
   1. หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทาย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรังสิต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/86.04
    2. ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทาย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     บ้านหนองรังสิต มีความพร้อมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทาย เท่ากับ 14.44 คิดเป็นร้อยละ 48.13 และหลังจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาความพร้อมทางภาษาโดยใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.81 คิดเป็นร้อยละ 86.04
   3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพสามมิติประกอบปริศนาคำทายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรังสิต มีค่าเท่ากับ 6.44 คิดเป็น
ร้อยละ 64.42