หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 256

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: มจพ. ที่ 8 เม.ย. 20, 13:38 น

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 256


กระทู้: สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 256
เริ่มกระทู้โดย: มจพ. ที่ 8 เม.ย. 20, 13:38 น
1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563) นั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้น  621 คน  ประกอบด้วยข้าราชการจากระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ หนึ่งในนั้นมี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ในสาขาข้าราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในฉบับนี้ ได้รับเกียรติพูดคุยกับ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ที่เราต่อสายตรงถึงอาจารย์เปิดพื้นที่กว้างขวางเพื่อสัมภาษณ์ ต้องห้ามพลาดกับคอลัมน์นี้ เพราะเราจะมาอัพเดทเรื่องราวและผลงานที่น่าสนใจพร้อมกัน!!  ศ.ดร.อรรถกร เล่าให้ฟ้งว่า ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ในการรับราชการ “ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นข้าราชการที่ได้รับใช้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการศึกษา” รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะยิ่งทำให้ผมตั้งใจอุทิศตนในด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเพื่อส่วนรวม
ส่วนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทางผู้จัดมีหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้อยู่แล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะต้องมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 5 ข้อหลัก คือ 1) การครองตน 2) การครองคน 3) การครองงาน  4) การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และ 5) ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสาธรณชน   นอกจาก 5 ข้อ ที่กล่าวมาแล้ว อาจารย์ยังมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว และเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเอาองค์ความรู้ในเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) มาผนวกกับเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่เป็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน (Industry 4.0) มาทำการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งนับวันประชากรกลุ่มนี้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล New S-Curve Cluster ในด้าน Digital and Food for the Future ทำให้ได้รับรางวัล Industry Solutions Award จาก Industrial Engineering and Operations Management Society International, USA เป็นการพัฒนาระบบ Distinguished Award from IEOM Society International ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นชาวไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

การได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562  ในสาขาข้าราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผมอยากจะเสริมและขอแสดงความคิดเห็นว่า องค์กรมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญในหลายองค์ประกอบของวัฒนธรรมสมัยใหม่ เพราะรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น บ่งบอกถึงผู้บังคับบัญชาในทุกระดับให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เพื่อให้มุ่งมั่นทำงานในทุกส่วนอย่างมีวินัย ทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงมีจรรยาบรรณในการทำงาน  ดังจะเห็นได้ถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีการแนะแนวด้านจรรยาบรรณในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถสูง หากเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องจะต้องมีโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นอย่างแน่นอนตามแนวทางในส่วนที่กล่าวมาข้างต้น  และเพื่อให้สามารถทำหน้าที่สำเร็จได้อย่างจริงจัง ทุกคนต้องมีความขยัน กระตือรือร้น  มุ่งมั่น ใส่ใจรายละเอียด และมีความอดทนพยายามในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ.  2562  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้ประชาสัมพันธ์และได้เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดและประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  (www.ocsc.go.th)  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
   สุดท้ายนี้ที่ทุกคนปลื้มและยินดีไปกับศ.ดร.อรรถกร เก่งพล บุคคลคุณภาพ ผู้มีความรู้ความสามารถ ครอบคลุมและเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน ที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้กับรั้ว มจพ. กอปรกับเป็นผู้ขับเคลื่อนในกิจกรรมที่สำคัญในกระบวนการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยให้โอกาสทุกคน “จงทำงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”  และขอฝากแง่คิดถึงบุคลากรทางการศึกษา ต้องมุ่งมั่นใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ทั้งด้วยการลงมือทำเองและความรู้จากสื่อหลายแขนง เพื่อให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งอันจะทำให้ผู้ที่มาศึกษาได้รับความรู้ทันสมัยรวมไปจนถึงล้ำสมัย ประกอบกับควรสอนเพิ่มเติมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อออกไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน
ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ